-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29310 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هدف از آفرينش چه بوده است ؟ اگر قرار بود انسانهي جديد بدنيا بيايند بعد تولد نسلهاي جديد ، بعضي ثواب و كار خوب انجام دهند و خوب باشند عده اي كار بد و آدمهاي بدي باشند و بعد هم بميرند و دوباره درزمان ديگري محاسبه شوند آيا واقعاً خداوند به اين انسانها و كارهايشان نياز داشته يا خير اگر نداشته پس براي چه بايد اينجور باشد توضيح دهيد ؟
از مجموع آيات قرآن ميتوان چنين دريافت كه خداوند به انسان اختيار داده و او را بر سر دو راهي قرار داده است تا با انتخاب خود راه پرستش خدا را از طريق سعادت انسان است برگزيند و در سايه آن به رحمت الهي دست يابد و به سعادت برسد چون هر گونه رحمتي در نزديكي به خدا است از اين رو ميتوان گفت كه بر اساس آيات قرآني هدف نهايي از آفرينش انسان و كمال نهايي او همان نزديكي به خدا يا به قرب الهي است آزمايش انسان و پرسش خدا هر يك وسيله اي براي رسيدن به اين هدف نهايي هستند و بنابراين خود هدف نهايي نيستند به اين بيان ديگر اينها هدف هاي متوسطي هستند كه لازمةرسيدن انسان به آن هدف نهايي مي باشد در اين جا لازم است اشاره كنيم كه نزديكي به خدا از نوع نزديكيهايي كه ما در جهان طبيعت مي شناسيم نيست بلكه يك واقعيت معنوي عميق است كه هر چه انسان به خدا نزديكتر گردد بهتر مي تواند با حقيقت آن آشنا شود همين قدر اشاره مي كنيم كه در نزديكي به خدا هر كمالي براي انسان حاصل است و قرب الهي مقامي است كه سر چشمه همه نعمتها ، موهبتها ، و عظمتهاست . بعلاوه اين مقام يك نقطه يا يك مرحله نيست بلكه مراتب درجات مختلف دارد . ايمان به خدا اولين مرتبه نزديكي است و كسي كه به خدا ايمان ندارد در مسير نزيكي به خدا نيست .
بعد از ايمان انسان با سعي و تلاش خود مي تواند در مراتب قرب بالا تر رود و به مبدأ كمال نزديكتر شود . در قرآن كريم در موارد گوناگون تعبير « عندالله » يعني نزد خدا به كار رفته كه مراد از آن همان مقام نزديكي به خداست به عنوان مثال از زبان همسر فرعون كه بانويي بزركوار بود مي فرمايد :
پروردگارا ! براي من خانه اي « نزد » خود در بهشت بنا كن .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.