-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29474 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در قرآن خطاب به انسان آمده است: «هر كار نيكي انجام مي دهي، از خداست و هر كار بدي انجام مي دهي، از تو است.» آيا اين با اختياري بودن كارهاي انسان سازگار است؟
پاسخ را با مثالي آغاز مي كنيم. قطره هاي باران همه شيرين و گواراست، ولي چون با زمين برمي خورد، رنگ و مزه و بويش تغيير مي كند. مزه هاي مختلف آبها، همه از خاكهاي گوناگون است كه هنگام مخلوط گشتن آب باران با آنها پديد مي آيند. اينك در پاسخ بايد گفت:
اوّلا: در اين آيه قرآن چنين آمده است: «ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك منّ سيّئة فمن نفسك(1); خوبيهايي كه به تو مي رسد، از خداست و بديهايي كه به تو مي رسد از خود تو است.» در اين آيه نيامده است كه همه كارهاي خوبي كه انجام مي دهي، از خداست (با اين كه وجود، فكر و توفيق ما نيز از اوست) و كارهاي بدي كه انجام مي دهي، از تو است. آيه ربطي به اعمال نيك و بد انسان ندارد، بلكه مربوط به نعمتها و خوشيها و گرفتاريهاي زندگي است و اين با اختياري بودن اعمال انسان منافاتي ندارد; زيرا آيه مذكور به كارهاي نيك و بد انسان در زندگي اشاره اي ندارد.
ثانياً: خداوند خير محض است و از خير محض جز خير صادر نمي گردد; چنان كه در مثال فوق آمد كه از ابرهاي آسمان جز قطره هاي گواراي باران چيزي فرو نمي بارد. پس، اين ظلمها و زشتيها و بديها از كجاست؟

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره نساء، آيه 79.

ـ476ـ
اينها نتيجه بهره گيري نادرست از توفيقها و نعمتهاي الهي است. وقتي از نعمتهايي كه خداوند به ما بخشيده است، به گونه درست سود نجوييم و آنها را تنها در راه خوشيهاي زودگذر شخصي و دنيايي به كار گيريم، همان نعمتها خود مبدّل به مانعي بزرگ در برابر تكامل معنوي و آسايش مادّي مان مي شود و ما را از نيل و به كمال انسانيّت باز مي دارد. به راستي اگر آموزگاري دلسوز و كوشا تمام كوشش خويش را در آموزش و پرورش شاگردش صرف كند و آن گاه با بي توجّهي و غفلت و ناداني او روبه رو شود، نمي تواند بدو بگويد(؟): «هر چه آموخته اي و به هر كمالي كه رسيده اي، از من است، و تنبيلي و ناداني ات همه از خود تواست.»

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ477ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.