-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29587 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

فلسفه اعجاز قرآن را بيان كنيد
قرآن از جهات گوناگوني، اعجاز دارد و

معجزهاي جاويد و زنده است; يعني، در همه

زمانها ديگران از آوردن مثل آن عاجز و ناتوانند. از

همينرو قرآن تمام انديشمندان و فرزانگان بشريت

رابه تحدي و چالش فراخوانده و به صراحت گفته

است كه: ((حتي اگر جن و انس به ياري يكديگر

بشتابند، از آوردن مانند آن ناتوانند.)) (سوره اسرا ،

آيه 88); بلكه اين مساله چنان ترقي كرده كه گويد:

((اگر در آنچه بر بنده خود نازل كردهايم ترديد داريد،

پس تنها يك سوره مانند آن بياوريد.)) (سوره بقره ،

آيه 23)

برخي از جنبههاي اعجاز قرآن عبارت است از:

1- اعجاز ادبي قرآن كه برجستهترين اديبان

عرب را سخت شگفت زده ساخته و سرسختترين

دشمنان پيامبر (مانند وليد) بر فرابشري بودن

اسلوب زيبا و تركيب بديع آهنگ بينظير قرآن

اعتراف كردهاند.((آربري)) (A.J.yrrebrA) در اين زمينه ميگويد:

((قرآن آهنگ و موسيقي دلنشيني دارد كه عرب پيش

از قرآن هرگز با چنين آهنگي آشنا نبوده است)). و

همو گويد: ((از قرآن ترجمههاي بسيار زيادي انجام

شده و هريك پس از چند روزي به كهنگي و

فرسودگي گراييده است; اما قرآن هم چنان بر فراز

اعصار با طراوت و تازگي برقرار مانده است. آيا اين

خود نشانه الهي بودن آن نيست؟))

2- اعجاز علمي يا رازهاي علمي نهفته در قرآن،

اقيانوس بيكراني از دانشهاي كيهان شناختي،

انسان شناختي، تاريخ، نجوم، جنين شناسي و...

است كه دانشمندان شرق و غرب را به تحقيقات

زيادي واداشته و سخت آنان را به حيرت افكنده

است. در اين زمينه هزاران كتاب و مقاله توسط

دانشمندان در رشتههاي مختلف علوم به نگارش

درآمده و همه از عظمت قرآن و تطبيق آيات آن با

جديدترين رهيافتهاي دانش بشري سخن گفتهاند.

((موريس بوكاي)) (elliacuB,eciruaM) در كتاب

((مقايسهاي ميان تورات، انجيل و قرآن و علم))

ميگويد: ((چگونه ميتوان از تطبيق قرآن با

جديدترين فرآوردههاي علمي بشر در شگفتي فرو

نرفت و آن را اعجاز به حساب نياورد)).

3- اعجاز در پيشگوييهاي تاريخي مانند: غلبه

روم بر ايران.

4- اعجاز در بيان رخدادهاي تاريخي پيشين و...

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر . ك :

1- وحي و نبوتشهيد

مطهري

2- تفسير الميزان ، ج 1علامه

طباطبايي

3- عظمت قرآنسيد

مرتضي توسليان4- درسهايي پيرامون شناخت قرآنجمعي

از نويسندگان(درراه حق)

5- درباره شناخت قرآنمحمد

علي گرامي

6- پژوهشي پيرامون قرآن و

پيامبرفخرالدين

حجازي

7- قرآن و آخرين پيامبرمكارم

شيرازي

8- مقايسهاي ميان تورات انجيل قرآن و علم

9- قرآن و دانشمندان

10- قرآن بر فراز اعصار

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.