-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:29935 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا نام حضرت علي ( عليه السلام ) در قرآن مجيد صريحاً نيامده است ؟
براي بيان پاسخ ، ذكر چند مقدّمه ضروري است :
مقدّمه اوّل :
با مرور آيات قرآن كريم ، چند مسئله قابل توجّه به چشم مي خورد :
1 . خداوند مي فرمايد : كتابهاي اديان گذشته به دست دنيا پرستان و ظالمان تحريف شد .
« فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذه من عنداللَّه . . . »
« الذين آتينا هم الكتاب يعرفوته كما يعرقون ايتائهم »
« يحرفون العلم عن مواضعه »
اين آيات به صراحت ، نه تحريف كتب آسماني در اديان گذشته خبر مي دهد . خداوند متعال و انگيزه اين امر را دنيا طلبي و هواي نفس و سوداي چند روز حكومت كردن در دنيا مي داند . پس در اديان سابق كتاب هاي انبياء تحريف شده است .
مقدّمه دوم :
خداوند متعال مي فرمايد « ما اين كتاب را نازل كرديم و ما آن را حفظ مي كنيم » . حضرت حق ، به رسول گرامي خود هم فرمودند كه ما تو را حفظ مي كنيم : ( و اللَّه يعصمك من الناس ) . بعد از نزول اين آيه ، پيامبر فرمودند كه ديگر حفاظت از ايشان لزومي ندارد . و پس از آن ، حضرت علي ( عليه السلام ) و ديگر صحابه - كه قبلاً با شمشير به محافظت از رسول اكرم ( ص ) مي پرداختند - دست از محافظت برداشتند . پس امرِ حق و فرمانِ او دستوري روشن و قطعي است .
خداي منان فرمودند : « ان نحن نزلنا الذكر و انّا له لحافظون » و چون دين اسلام جاوداني است و رسول گرامي اسلام خاتم الانبيا بوده اند ؛ اين كتاب بايد تا قيامت حفظ شود و عبارات آن محفوظ دست نخورده باقي بماند .
{P - سوره حجر ، آيه 9 . P}
مقدّمه سوم :
در مدّت رسالت پيامبر اكرم ( ص ) خداوند خطرات دشمنان و منافقين را به رسول گرامي اش گوشزد مي كرد . امّا ديديم كه در بستر مرگ حتّي به رسول اكرم ( ص ) اجازه نوشتن ندارند ؛ زيرا مي دانستند چه مي خواهد بنويسيد . از اين گذشته ، در مقابل فرمايشات مكرر پيامبر اكرم مبني بر وصايت ، به صورت هاي مختلف ايستادگي مي كردند و با تمام توان سعي داشتند مسير ولايت را منحرف كنند .
با اين مقدّمات ، روشن مي شود اگر در قرآن به صراحت نام برده مي شد ؛ بسياري در صدد تحريف آن برمي آمدند . چرا كه ممكن بود ظالمان و محرفان كه در مقابل تمامي نهضت هاي انبيا قد علم مي كردند ، براي رسيدن به منافع حقير خود به تحريف قرآن دست زند و اين با وعده الهي براي صيانت از قرآن كريم در برابر هر گونه تحريف و تغييري منافات دارد . قرآن ، البته به ولايت حضرت علي ( عليه السلام ) تصريح كرده ولي شايد نام بردن از آن حضرت علّتي عمده مي شد براي تحريف قرآن .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.