-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30069 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

برزخ چگونه عالمي است ؟
عالم برزخ متوسط بين دنيا و آخرت است و برخي خصوصيات اين جهان را از قبيل ( ( محدوديت زماني ) ) داراست ولي در عين حال مربوط به عالم عقبي و اولين مرحله عالم ملكوت است . آيات و روايات متعددي گواه برآنست كه انسان مومن در عالم برزخ متنعم به نعمت هاي الهي است ؛ چنان كه در خبر است : ( ( القبراماروضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النيران ؛ برزخ يا بوستاني از گلزار بهشت است و يا حفره اي از گودال هاي آتش ) ) . و نيز روايات زيادي صراحت دارد كه اعمال انسان در قبر با او همراهند و پشتيبان يا عذاب دهنده اويند تا در قيامت بر خداوند عرضه شوند .البته برخي از مومنين نيز در قبرمعذبند واين عذاب كفاره گناهانشان خواهدبودتادرقيامت وارد بهشت گردند وهمين عذاب يا متنعم شدن را جهنم و بهشت برزخي گويند.نكته ديگر آن كه آنچه در قبر مورد سوال است نوعا اعتقادات انسان مي باشد ولي بررسي تفصيلي اعمال مربوط به قيامت است. براي آگاهي بيشتر ر . ك : 1- حيات برزخي علي محمداسدي 2- عالم برزخ در چند قدمي مامحمدي اشتهاردي 3- سياحت غرب نجفي قوچاني 4- معاد شناسي آيت الله طهراني از جمله تفاوت هاي دنيا با عالم برزخ عبارت است از : 1- در اين جهان روح انسان همراه جسم مادي است ، ولي در آن جهان چنين نيست ، يعني روح همراه با جسم مثالي است. 2- در اين جهان فرصت براي انتخاب و گزينش عقيده و عمل وجود دارد، ولي در آن جهان چنين فرصتي نيست ؛3- نحوه هستي آن عالم ، برتر و كامل تر از اين جهان است . به عبارت ديگر عالم برزخ به عالم ماده احاطه دارد.پيشرفت و تكامل در عالم ارواح امكان دارد؛ ولي تكامل در آنجا مثل اين دنيا نيست . كما اين كه تحولات نيز درآن جا وجود دارد؛ مثلاً ممكن است كسي معذب باشد، ولي بنا به دلايلي ( مثل صدقه جاريه ، فرزندان صالح و ...) ازعذاب نجات يابد و اين مطالب را از آيات قرآن و احاديث اهل بيت ( ع ) درمي يابيم . توضيح اين مطلب نيز ضروري مي نمايد كه توبه و پذيرش آن ، فقط در عالم دنيا امكان دارد و بعد از مرگ ، توبه و پشيماني هيچ كس سودي به همراه نخواهد داشت. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.