-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30106 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:15

جاودانگي در بهشت و دوزخ چگونه است؟
يكي از عواملي كه هر شيريني را به تلخي مي كشاند، فكر نابودي و از بين رفتن است، مثلا بانك كه هر لحظه هزاران تومان پول را در دست مي چرخاند، لذّت نمي برد، زيرا مي دانند كه در لحظه اي ديگر از دستشان مي رود. تمام لذّتهاي دنيا تمام شدني است. قرآن مي فرمايد:«ما عندكم ينفد و ما عندالله باق(1); آنچه نزد شماست نابود شدني و آنچه نزد خداست، ابدي است». آري ياد فراق لذّت كاميابي را از بين مي برد، ولي لذّتهاي بهشت ابدي است. بارها قرآن درباره تمام بهشتيان و بسياري از دوزخيان، جاودانگي و ابدّيت نعمتها و عذابها را با صراحت مطّرح فرموده است.
فهم جاودانگي نعمتها بسي آسان است زيرا، لطف خدا بي كران است و مي تواند جاودانه انسانهاي مؤمن را مشمول الطاف خود قرار دهد.
نكته اي كه هم درباره اهل بهشت آمده و هم درباره اهل دوزخ، آن است كه در سوره هود پاداش مؤمنان و كيفر نابكاران تا آن گاه دانسته شده است كه زمين و آسمانها برجايند.»(2) ولي ناگفته پيداست كه زمين و آسمان قيامت غير از زمين و آسمان دنياست، زيرا طبق آيات فراوان به هنگام پيدايش قيامت، زمين لرزه اي شديد پديدار مي شود و كوهها فرو مي ريزند خورشيد و تمام ستارگان از ميان مي روند و آسمانها در هم مي پيچند و نظام هستي به كلي دگرگون مي شود. امّا زمين و آسمان قيامت گونه اي ديگر است، آن جا ديگر تغيير و تباهي، گرمي و سردي، لرزه و به هم ريختگي و درهم پاشيدگي در كار نيست. و اين كه قرآن مي گويد تا زمين و آسمان برپاست، دوزخيان در دوزخ و بهشتيان
ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره تحل، آيه 96.
2 - سوره هود، آيات 107و 108.

ـ2ـ
در نعمت به سر مي برند، به معناي جاودانگي است.
موضوعي كه جاي بحثي بيشتر دارد، موضوع عذاب جاودانه است. به راستي، چرا فردي براي چند سال گناه تا ابد در عذاب مي سوزد؟!
برخي مي گويند مراد از «خلود» كلمه «ابداً» نيز آمده است.
برخي مي گويند تا دوزخي هست آنها نيز هستند، ولي سرانجام آتش خاموش مي شود. اين نظريه نيز با آيات ديگر ناسازگار است كه مي فرمايد:«كلما خبت زدناهم سعيراً(2); هرگاه دوزخ به سردي و خاموشي گرايد، ما آن را شعله ور مي سازيم.»

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره جن، آيه 23، سوره طلاق، آيه 11، سوره تغابن، آيه 9.
2 - سوره اسراء، آيه 97.

ـ3ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.