-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30123 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

چرا اساساً پرستش مختص به انسان مي باشد؟
آنچه از آيات و روايات بدست مي آيد آن است كه پرستش اختصاص به انسان نداشته وشامل موجودات ديگري چون فرشتگان واجنه نيز مي شود.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : « ماخلقت الجن والانس الا ليعبدون » (1)
يعني جن وانس را خلق نكردم مگر آنكه مرا پرستش وعبادت كنند.
دوست عزيزم : همانطور كه ملاحظه مي كنيد در اين آيه شريفه هدف آفرينش انسان پرستش خداوند معرفي شده ودر كنار انسان به فلسفه وهدف از آفرينش جنيان نيز اشاره شده كه هدف ازآفرينش ايشان نيز پرستش خداوند است . گروه ديگري از موجودات كه به پرستش الهي مشغولند فرشتگان مي باشند. درنحوه آفرينش فرشتگان گفته شده كه ايشان از نور مطلق يا عقل محض آفريده شده اند وعبادت خداوند نيز بواسطه عقل است . درحديث است كه « العقل ما عُبِدَ به الرحمن »
عقل آن عنصري است كه بوسيله آن خداوند پرستش شود. درآيات قرآن نيز فرشتگان به عباد مكــرم « عباد مكرمون» يعني بندگان (پرستندگان) گرامي خداوند توصيف شده اند وعلت خداپرستي انسان نيز به خاطر اين است كه سرشت انسانها از دو عنصر روحاني وملكوتي (نورمطلق وعقل محض) وملكي .خاكي (شهوت وهوي ) آفريده شده است وانسان بااختيار خود بايد عنصر ملكوتي خود را با فرامين الهي و دستورات انبياء پرورش داده وبه مقام انساني خود نائل شود.
درحديث آمد كه خلاق مجيد خالق عالم راسه گونه آفريد
يك گروه راجمله عقل وعلم وجود آن فرشته است ونداند جز سجود
يك گروه ديگر از دانش تهي همچو حيوان از علف در فربهي
او نبيند جز كه اصطبل وعلف از شقاوت غافل است واز شرف
وآن سوم هست آدميزاد وبشر از فرشته نيمي ونيمي زخر
تا كدامين غالب آيد در نبرد زين دوگانه تا كدامين برد نرد (2)
نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست آن است كه بگوئيم نه تنها انس وجن وفرشته مشغول به پرستش وتقدس خداوند هستند بلكه تمام موجودات عالم هستي داراي درك وشعور ومشغول به نيايش وتسبيح خداي تبارك وتعالي هستند.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد:
« الم ترانّ الله يسبح له مَن في السموات والارض والطير صافات كل قد علم صلاه وتسبيحه والله عليم بما يفعلون »(3)
يعني « مگر نمي داني كه هركه (هرچه ) در آسمانها و زمين است براي خداوند تسبيح مي گويند وپرندگان نيز در حالي كه در آسمان پر گشوده اند تسبيح او مي گويند ويك نيايش وتسبيح خود را مي داند وخدا به آنچه مي كند داناست. » ونيز مي فرمايد :
« تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهنّ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » (4)
يعني « آسمانهاي هفتگانه وزمين وهركسي كه در آنهاست او را تسبيح مي گويند وهيــچ چيز نيست مگر اينكه به ستايش تسبيح او مي گويد ولي شما تسبيح آنها را درنمي يابيد.»
علامه طباطبايي مي فرمايند: منظور از اين تسبيح ، تسبيح تكويني نيست كه هر موجودي به زبان حال خضوع وخشوع دارد و آيه ونشانه حق سبحانه است زيرا اين معني را كافر نيز درك مي كند درحاليكه در آيه شريفه مي فرمايد:
ولكن لاتفقهون تسبيحهم يعني ولي شما تسبيح آنها را درنمي فهميد. (5)
جمله ذرات عالم در نهان باتو گويانند روزان وشبان
ما سميعيم وبصيريم وهُشيم باشما نامحرمان ما خامشيم(6)
البته بايد خاطرنشان كنيم كه اگر چه تمام موجودات داراي مراتبي از درك وشعور بوده ودرك واراده انساني وتسبيح وپرستش پروردگار از ناحيه انسان نمي باشد چنانچه خداوند در قرآن كريم درباره مقام انسان مي فرمايد :
« انا عرضنا الامانه علي السموات والارض والجبال فابين اَن يحملها واشفقن منها وحملهاالانسان 000» (7)
« يعني ما بر آسمانها وزمين وكوههاي عالم عرض امانت كرديم ( نور معرفت يانماز و ولايت) همه از تحمل آن امتناع ورزيدند تا انسان پذيرفت000»
آسمان بار امانت نتوانست كشيد قرعه فال به نام من ديوانه زدند(8)
ودرجاي ديگر مي فرمايد: « فضّلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً » (9)
ماانسان رابر بسياري از مخلوقات برتري وفضيلت بخشيديم.

منابع ومآخذ
1- قرآن كريم ، مباركه ذاريات ، آيه56.
2- انسان كامل ،مرتضي مطهري ، ص39.
3- قرآن كريم ، مباركه نور ، آيه 41.
4- قرآن كريم ، مباركه اسراء ، آيه 44.
5- 665پرسش وپاسخ در محضر علامه طباطبائي ، ص172-173.
6- مثنوي معنوي ، مولوي.
7- قرآن كريم ، مباركه احزاب ، آيه 72
8- ديوان حافظ
9- قرآن كريم ، مباركه اسراء ، آيه 70.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.