-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30129 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

با توجه به آيه 27 سوره مايده كه به اهل انجيل فرمان داده مي شود طبق كتابشان حكم كنند آيا منظور همان پلوراليزم ديني است ؟
پاسخ به اين سوال مستلزم بحث هاي طولاني كلامي وحتي فلسفي است كه به طور اجمال بيان مي كنيم . مفسران در تفسيراين آيات اتفاق نظر ندارند .برخي آيه ( ( ان الدين عندالله الاسلام ) ) و آيه ( ( و من يبتغ غيرالاسلام دينا ) ) ، ( آل عمران ، آيه 85 ) را ناسخ آيه 48 مايده و يا 62بقره مي دانند .برخي ديگر اسلام را در اينجا نه به معناي اسلام محمدي [ دين مبين اسلام ] بلكه اسلام ابراهيمي مي گيرند؛ يعني ، توحيد و تسليم دربرابر خداوند .البته در اين كه اسلام ناسخ اديان پيشين است ، جاي بحث وترديدي نيست . برخي نيز از غلبه نهايي اسلام سخن مي گويند و برخي ديگرتحقق اين وعده را به هنگام قيام مهدي موعود ( عج ) و نزول حضرت عيسي ( ع ) نسبت مي دهند .به هر حال امروزه در همسخني بين اديان وخصوصا بين اسلام و مسيحيت ، مي توانيم اين آيات ( 48 مايده ، 62 بقره ) وآيات مربوط به مباهله ( آل عمران ، 64 ) را سرلوحه كار و برنامه عمل قراردهيم و در واقع آنها را به حداقل دعوت نماييم ( دعوت به مشتركات ) و حال اين كه اين دعوت به حداقل [ براي ما ] دعوت به حداكثر [ براي آنها ] خواهدبود، ( دقت كنيد ) . حال اگر پلوراليزم را به معناي اين كه همه اديان قدرمشتركي دارند و مي توانند يكديگر را در كنار هم تحمل نمايند در نظربگيريم . اين معنا صحيح است و قرآن كريم نيز مويد آن است ( ( قل تعالوا الي كلمه سوا بيننا و بينكم ... و حكم جزيه ) ) . اما اگر به معنايي كه امروزه برخي اراده مي نمايند و آن اين كه حق مطلقي وجود ندارد و هر كدام از اديان تنهاقسمتي از حق را در اختيار دارند توجه كنيم . يقينا اين معنا با آيات الهي وفلسفه تجديد نبوت ها و تكامل اديان سازگار نمي باشد .موفق باشيد ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.