-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30282 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اينكه ميگويند سادات به آتش وارد نميشوند و به يك جاي سرد برده ميشوند، درست است و اگر صحيح است آيا با عدل الهي منافاتي ندارد؟گرچه سادات به علت انتسابشان به اهل بيت (:) از شرافتي خاص برخوردار هستند، اما نه تنها اين شرافت، زمينة تبعيض در مورد آنها را ايجاد نميكند، بلكه مسئوليت آنها نسبت به سايرين سنگينتر نيز خواهد شد. همانگونه كه زنان پيامبر(9) نيز اگر تكاليف خود را به خوبي انجام دهند پاداش مضاعف خواهند داشت زيرا اين افراد علاوه بر اين كه خود بندهاي مطيع و فرمانبردار امر الهي بودهاند، با اعمال نيك خود سبب توجه بيشتر مردم به دين ميشوند. ولي اگر خداي نكرده، عمل خلاف دين مرتكب شوند جزاي آنان نيز مضاعف خواهد شد. زيرا علاوه بر اين كه سركشي از فرمان الهي كردهاند، سبب سوءظن و بدبيني مردم نسبت به دين و خاندان رسالت هم شدهاند. بنابراين عدالت الهي در همة موارد جاري است و حق هيچ كس ضايع نميشود در حاليكه به هيچ كس هم به ناحق چيزي داده نميشود. پس توجه شما را به چند نكته مهم جلب ميكنيم: 1ـ هر حديثي كه با قرآن همخواني نداشته باشد مردود است.

2ـ قرآن فرزند بلافصل نوح را به دليل عدم تبعيت از پيامبر به صراحت از اهل نوح نميداند. 3ـ آيه نسأ النبي منسوبين به پيامبر اكرم را به اجر مضاعف در حسنات و همچنين زجر مضاعف در سيئات توصيف ميكند.

4ـ آيات «لا تبديل لحكم الله» و يا «لن تجد لسنَّة الله تبديلا» به تعبير ديگر «تحويلا»، بيانگر اين موضوع است كه ملاك در صلاح و فساد يك فرد برخاسته از عملكرد صحيح او است كه آن نيز از اعتقادات صحيح او منشأ ميگيرد. تا آنجا كه با (آمنوا و عملوا الصالحات) سلمان فارسي (منّا اهل البيت) ميشود و در جاي ديگر جعفر كذاب مردود و مترود ميگردد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.