-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30287 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنيم تا به مقام طي الارض برسيم؟

بايد معناي طي الارض را بدانيم، آن گاه پاسخ را بهتر مي توان داد.

براي طي الارض چندين معنا ذكر شده است:

1- نزديك شدن مكانها به يكديگر.

2- تجدد امثال يعني ارسال صورتي به مكاني كه اراده مي كند.

3- اعدام و ايجاد، يعني در يك مكان وجود عيني خود را نابود و همان زمان در ماكن ديگر ايجاد مي كند. اين قدرت را خدا به پيامبران و ائمه و بعضي از اولياي الهي عنايت كرده است. ديگران هم با اجازه يا به دستور و يا همراه با اولياي الهي مي توانند طي الارض كنند، البته چنين افرادي مسئله را پنهان نگه مي دارند و به كسي نمي گويند مگر با اذن الهي و براي هدايت شخصي يا امر ديگر.

اگر انسان روحش را از آلودگيها و تعلقها پاك ساخته و خود را به اصل خويش برساند، يعني روح خدائي انسان ممكن است به اين مقام نائل آيد.

ممكن است پاك كردن نفس از آلودگي، شرط لازم براي رسيدن به اين مقام باشد، ولي شرط كافي براي آن نباشد. عارفان معمولاً به سالكان در اين راه سفارش مي كنند كه در درجه اوّل از محرّمات اجتناب كنند و واجبات را انجام دهند. در درجه بعد آنان را به انجام دادن مستحبات و اجتناب از مكروهات توصيه مي كنند.

اين كار نياز به مداومت جدي و رياضت شرعي دارد و بايد زير نظر اساتيد واقعي عرفان قرار گيرد، زيرا در اين باب مدعيان طي الارض زياد هستند.

قرآن مجيد طي الارض را براي يكي از نزديكان با ايمان و دوستان خاص سليمان به نام آصف بن برخيا ذكر كرده كه توانست تخت سليمان را به يك چشم به هم زدن حاضر كند.

قرآن مجيد درباره او مي فرمايد: كسي كه دانشي از كتاب داشت، اين كار را انجام داد.(1)

بسياري از مفسران گفتهاند: اين مرد با ايمان از اسم اعظم الهي با خبر بود. البته منظور از آگاهي بر اسم اعظم، تخلّق (آراستگي) به آن اسم و وصف است، يعني انسان از نظر آگاهي و اخلاق و تقوا و ايمان آن چنان تكامل يابد كه مظهري از آن اسم گردد.

اين تكامل معنوي و روحاني (كه پرتوي از آن اسم اعظم الهي است) قدرت بر اين كار را فراهم مي كند.(2)

براي توضيح بيشتر اين بحث مراجعه كنيد به كتاب مهرتابان از علامه محمد حسين طباطبايي، ص 177 - 186.

پي نوشتها:

1. نمل (27) آيه 40.

2. تفسير نمونه، ج 15، ص 470، با تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.