-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30289 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند هنگام گمراهي آدم توسّط ابليس كمكي نكرد؟ شبهات داشتن اطمينان به:

الف) عقل و درايت آدم

ب) پاكي ابليس كه از فرشتگان بود

ج) صفت ذات الهي قادريت.

عقيده شيعه در مورد پيامبران و امامان(ع)، عصمت آنها است، بدين معنا كه يكي از شرايط پيامبري و امامت، مصونيّت از هر گونه خطا و اشتباه است. اگر كسي مرتكب خطا و اشتباه شود، شايستگي مقام پيامبري را ندارد. در مورد خطاي حضرت آدم نيز به كار بردن لفظ گمراهي به معناي كار حرام نمي باشد، بلكه فقط ترك اَوْلي بوده است، بدين معنا كه خداوند آدم را نهي تحريمي (به معناي حرمت خوردن از ميوه ممنوعه) نكرده، بلكه بدين معنا است كه اگر اين كار را انجام نمي داد بهتر بود. از سوي ديگر بهشت حضرت آدم برزخي بود و قرار بر اين بود كه آدم به زمين هبوط كند و انجام اين ترك اَوْلي زمينه ساز هبوط گرديد. در بهشت برزخي حضرت آدم داراي اختيار و تكليف بود و خداوند به او عقل و فهم داده بود. بر اساس عقل و فهم، خداوند به وي اختيار داده بود كه آزادانه هر كاري را انجام دهد. كمك الهي در مورد بشر و از جمله حضرت آدم، هدايت الهي است كه با نهادن فطرت حق جويي، زمينه گرايش به خوبيها را در نهاد آدمي قرار داده است.

اگر مراد شما از كمك نمودن به آدم، كمك به صورت جبري است، يعني به صورتي باشد كه توانايي انجام كارهاي بد را نداشته باشد، با اختيار داشتن انسان منافات دارد و ثواب و عذاب بي معنا مي شود، پس كمك الهي، دادن عقل به انسان و نهادينه كردن حقيقت جويي در فطرت بشر و فرستادن پيامبران است.

البته ابليس از فرشتگان نبوده بلكه از جن بود كه به دليل عبادت به درگاه خدا، در صف ملائك قرار گرفت اما بعد به دليل تمرّد از فرمان الهي، از بارگاه خدا رانده شد. شيطان از جنس آتش مي باشد.

قسمت آخر كه صفت قادريت را ذكر كردهايد واضح نيست.

خداوند بر هر كاري قادر است، ولي اراده الهي به اين تعلّق گرفته كه انسان اختيار داشته باشد كه هر كاري را انجام دهد و با اختيار در دنيا ايام را سپري نمايد.

وي راهي را كه خدا نشان داده و راه سعادت است، طي مي نمايد و به مقام قرب الهي مي رسد و پاداشي همچون بهشت نصيب او مي شود، يا به راه باطل رفته و جهنّم را براي خويش فراهم مي كند.

طبق برداشتي كه از سؤال داشتيم، جواب گفتيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.