-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3037 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فاميلي هايي كه به نام (محمدي ) يا (حسيني ) است , به افراد سيّد و صالح مربوط مي شود ويا فاميلي به نام (مرادي ) به ابن ملجم مرادي مربوط مي شود, مشاهده مي شود بعضي از افراد كه به نام محمدي يا حسيني هستند, آدم هاي بدي هستند و يا بعضي از افرادي كه به نام (مرادي ) هستند آدم هاي خوبي هستند؟

فاميل هايي كه افراد دارند, عناوين اعتباري هستند, چنان كه اسم هاي افراد نيز اعتباري است ,پدري كه نام فرزندش را حسن يا حسين مي گذارد يا مغازه داري كه اسم مغازه اش را (حقيقت ) نام مي گذارد,هيچ دليلي بر واقعي بودن اين نام ها نمي شود; يعني نمي توان از اين نام ها كشف كنيم كه اين مغازه هيچ كارخلاف حقيقت انجام نمي دهد يا اين حسن و حسين هيچ وقت بد نمي شود. بسياري از اسم ها و فاميلي ها اين چنين هستند; بنابراين , اگر فاميلي كسي محمدي يا حسني يا حسيني يا ابوالفضل يا كاظمي يا غيره باشد, دليل نمي شود كه او سيّد است و يا آدم صالحي است و يا از نسل آنان است و بالعكس , اگر فاميل و نام كسي مرادي يابكري يا غيره باشد, دليل نمي شود كه آدم بدي است و يا از نسل ابن ملجم مرادي است .اين نوع فاميل ها راحدود صد سال قبل روي افراد گذارده اند و هيچ ربطي به هزار سال قبل در زمان ائمه : ندارد. بسياري از افرادخوب بوده اند كه ما نام هاي آنان را نمي پسنديم , مثلاً معاوية بن عمّار, معاوية بن وهب , مفضل بن عمر, محمدبن سنان , ابان بن عثمان , عمربن علي بن ابي طالب , محمد بن مروان , عثمان بن عيسي و ديگران غالباً افرادخوبي بوده و از راويان حديث بوده اند, پس اسم و فاميلي , دليل بر خوبي يا بدي افراد نمي شود. يكي ازفرزندان حضرت علي 7عثمان است .

در قرآن كريم از القاب زشت نهي شده است و مردم نبايد يك ديگر را با لقب زشت خطاب و در احاديث آمده است كه نام خوب روي بچه ها بگذاريد كه آن ها احساس عظمت و غرور كنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.