-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30404 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عالم ذر چگونه عالمي است؟ آيا قبل از خلقت آدم و حوا روح آنها در عالم ذر طبق قابليت و استعداد آنها وارد دنياي مادي ميشوند و به سعادت و شقاوت ميرسند؟

در مورد عالم ذر و خصوصيات آن مطالب گوناگوني وجود دارد، ولي تا آنجا ميتوان گفت : انسان هنگام تولد و خروج از صلب پدر و دخول به رحم مادر و به هنگام انعقاد نطفه، ذرهاي بيش نيست ولي خداوند در اين ذره استعدادهاي فراواني نهاده است.

از جمله استعدادها، خداشناسي است. در نهاد انسان فطرت خداشناسي و توجه به فراسوي طبيعت به صورت سر الهي به وديعه گذارده شده است. اگر دستي از خارج، اين سر الهي را دگرگون نسازد، انسان با روح خداشناسي رشد و نمو ميكند و از جاده توحيد منحرف نميگردد، تا آن جا كه دانشمندان روانشناس حس مذهبي را يكي از ابعاد روحي انسان شمرده و او را با چنين بعدي توصيف كردهاند. چنين حسي بسان احساسات و غرائز ديگر در نهاد انسان به قلم تكويني ترسيم گرديده است و با رشد انسان نيز پرورده ميگردد. شاهد آن آيه فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها...؛ يعني به يكتاپرستي روي به دين روم (30) آيه 30.

آور. فطرتي است كه خدا همه را بدان فطرت آفريده است و در آفرينش خدا تغييري نيست. دين پاك و پايدار اين است.

براساس اين آيه ميتوان گفت كه حس خداشناسي با خلقت انسان عجين شده است. البته اين خصوصيات و قابليتها ربطي به جسم انساني ندارد، چرا كه جسم تنها مركب روح در دنياي مادي ميباشد و اساس انسانيت انسان بعد معنوي او است. اصل فطرت انسان بر سبيل هدايت قرار دارد، لكن عوامل خارجي مثل خانواده، اجتماع و لقمه در استمرار اين هدايت و يا انحراف نقش دارند، كه نقش هر كدام قابل بحث و توجه ميباشد . آيت الله جعفر سبحاني، منشور جاويد، ج 2، ص 63.

طبق اين معنا و تفسير، عالم ذر، عالم استعدادها است كه خداوند استعداد خداشناس را به طور فطري در جنين انسان به وديعت نهاده است. البته در مورد اين عالم، تفسيرهاي ديگري ارائه شده است.

بحثهايي كه در مورد عالم ذرّ شده است، غالباً در ذيل آيه 172 سوره اعراف مطرح گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.