-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30409 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سرّ وجود عالم برزخ چيست؟

عالم برزخ يكي از عوالم خلقت است و سرّ وجودش بر ما روشن نيست. در اين باره منبع معرفتي تنها قرآن و حديث؛ يعني اخبار وحياني است، و در مورد اين سؤال پاسخي از اخبار وحياني نيافتهايم. ميتوان از منبع عقل به صورت كم رنگ و مبهم استنباط كرد كه عالم برزخ براي انتقال آدمي از دنيا به قيامت، نوعي آمادگي ايجاد ميكند، مانند اين كه اگر كسي بخواهد با آب سرد دوش بگيرد، بكباره برايش مشكل است، بلكه كم كم بدنش را با آب سرد خيس ميكند، تا آمادگي ايجاد شود.

انتقال از محيطي به محيط ديگر كه از هر نظر با آن متفاوت است، در صورتي قابل تحمل خواهد بود كه مرحله ميانهاي وجود داشته باشد. مرحلهاي كه بعضي از ويژگيهاي مرحله اول و پارهاي از ويژگيهاي مرحله دوم در آن جمع باشد.

به علاوه قيامت براي همه انسانها در يك روز تحقق مييابد، چرا كه زمين و آسمان بايد دگرگون شود، و عالمي نو ايجاد گردد و حيات نو انسانها در آن عالم جديد صورت گيرد، با اين حال راهي جز اين نيست كه ميان دنيا و آخرت، برزخي باشد، و ارواح بعد از جدا شدن از بدنهاي مادي عنصري به برزخ منتقل گردند، زيرا روح، موجود مجردي است كه در هر حال به وجود خود ادامه ميدهد و سپس از پايان دنيا و آغاز قيامت همه با هم محشور ميشوند، چرا كه قيامت بعد از فناي دنيا و تبديل زمين و آسمانها به زمين و آسمانهاي ديگري است.

از اين گذشته از رواياتي استفاده ميشود كه در برزخ پارهاي از كمبودهاي تعليم و تربيت افراد مؤمن جبران ميگردد. درست است كه جاي انجام عمل صالح نيست، ولي چه مانعي دارد كه محل معرفت بيشتر و آگاهي افزونتر شود؟

آيت الله ناصر مكارم شيرازي، پيامبر قرآن، ج 5، ص 474.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.