-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي كودكاني كه دربارة خداوند سؤال ميكنند و به پاسخهاي ساده و سطحي قانع نمي شوند، چگونه بايد خداوند را اثبات كرد؟براي اثبات وجود خدا براي كودكان راه كارهاي متعددي وجود دارد، همانطوري كه براي ديگران نيز راه كارهاي متعددي وجود دارد.يكي از راه كار هاي مهم اثبات وجود خداوند براي كودكان، بهرهگيري از برهان نظم است. البته اين برهان بايد با بهرهگيري از مثال ها، تصوير كشيدن و زبان ساده بيان گردد؛ مثلاً معلم ساختماني را مثال بزند كه با نظم خاصي ساخته شده و مصالح آن هر كدام در جاي خود قرار گرفتهاند. اگر از كودكان سؤال شود كه آيا يك ساختمان نياز به استاد و بنا دارد يا نه؟ كودكان در جواب خواهند گفت كه آري ساختمان نياز به بناي عاقل دارد. و يا تصويري از يك اتومبيل را كشيده و به نحوة ساختن اجزا و قطعات آن پرداخته شده و آن گاه نظم و حاكم بر وسايل ماشين تبيين گردد، آن گاه اين پرسش مطرح شود كه آيا اين ماشين مهندس و سازنده دارد يا نه؟ طبيعي است كه كودكان پاسخ مثبت داده بر وجود مهندس اعتراف ميكنند.معلم بعد از بيان اينگونه مثال ها، به نظم حاكم در آسمان ها، درختان، كوهها و ... و نظام هستي بپردازد. بعد از بيان حاكميت نظم در عالم هستي، اين پرسش مطرح شود كه آيا نظم جهان حاكي از آن نيست كه براي جهان خالق عالم و مدبر وجود دارد؟!يكي از راه كارهاي مهم ديگر اثبات وجود خداوند بهرهگيري از برهان عليّت است. برهان عليّت گرچه پيچيده و فلسفي است، ولي مي توان آن را ساده و روان براي كودكان بيان نمود؛ مثلاً اگر سنگ ريزه انداخته شود و دست انسان عامل حركت آن است و يا مثلاً آمدن باران مثال زده شود كه علت بهوجود آمدن آن بخار بوده و ابر زمينة باران را فراهم ميكند. هم چنين اگر مثال و نمونههايي از چگونگي رشد و نمو گياهان و ... بيان گردد و مفيد خواهد بود. بيان اين نكته ضورري است كه معلمان سعي كنند با روانشناسي دقيقي كه از كودكان انجام ميدهند، مثال ها و نمونهها را با توجه به رشد و آگاهي آنان گزينش نموده و بيان كنند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.