-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30561 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ـ خداوند عالم را چه وقت خلق كرد و قبل از خلقت چه ميكرد؟

خدا وجودي است ازلي و ابدي و نامحدود و غير متناهي و برتر از زمان و مكان. لذا مسئلة زمان در مورد ذات حق مطرح نميشود. امير مؤمنان عليهالسلام فرمود:سپاس خداوندي را سزا است كه آفرينندة بندگان است. اوّل بودن او را ابتدا و ابدي و هميشگي را انتها و به سر رسيدن نيست.[13]

كه خدا فيّاض علي الاطلاق است و منجلي در ساحت مقدسش راه ندارد. لذا از ازل جهان را آفريده و همواره از نعمت وجود بهرهمند خواهد نمود. بنابراين نظريه سؤال از ابتداي خلقت بيمورد است، چون آفرينش قديم است؛ البته قديم زماني، نه قديم ذاتي كه قديم ذاتي فقط خدا است.

بعضي بر اين عقيده اند كه دليل بر قديم يا محدوديت زماني جهان ماده نداريم، زيرا گر چه خداوند فياض مطلق است و فيض الهي محدوديتي ندارد، ولي مشمول فيض الهي واقع شدن منوط به قابليت و امكان دريافت آن است، و شايد جهان مادي امكان دريافت فيض ازلي و ابدي را نداشته باشد. لذا دليل بر محدوديت يا عدم محدوديت زماني جهان ماده نداريم.[14] بنابراين نظريه هم ابتداي زمان داشتن جهان مشكوك است. اگر كسي معتقد به ابتداي زماني باشد، باز روشن نيست اين ابتدا چه زماني بوده، زيرا در قرآن و روايات چيزي در اين مورد مطرح نشده است. به فرض اين كه آفرينش ابتدايي داشته باشد، بر ما معلوم نيست خداي سبحان قبل از آفرينش مخلوقات چه ميكرد.[1] بقره (2) آية 231.

[2] آل عمران (3) آية 29.

[3] ق (50) آية 16.

[4] ملك (67) آية 14.

[5] ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 4، ص 96.

[6] نهج البلاغة فيص الاسلام، خطبه 85، ص 196.

[7] محمد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد، ج 1، ص 86.

[8] ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 4، ص 265 ـ 267.

[9] تفسير نمونه، ج 27، ص 189.

3[10] مائده (5) آية 45.

3[11] براي توضيح بيش تر به كتاب ولايت فقيه، آيت الله جوادي آملي، ص 207 ـ 211 مراجعه فرماييد.

4[12] بحار الانوار، ج 6، ص 201؛ شهيد عبد الحسين دستغيب، 82 پرسش، ص 82.

4[13] نهج البلاغة فيض الاسلام، ص 511، خ 162.

4[14] محمد تقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج 2، ص 249، درس 53.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.