-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا زنده شدن مردگان در قيامت با قانون تبديل ماده به انرژي و بالعكس ارتباط منطقي دارد؟

يكي از شبهاتي كه در مورد معاد جسماني از قديم مطرح بوده اشكال اعادة معدوم بوده است كه مي گفتند چيزي كه معدوم گردد اساساً قابل بازگشت نمي باشد و بدن انسان بعد از مرگ معدوم مي شود و نابود مي گردد، لذا قابل برگشت در قيامت نمي باشد. پس از اعلام نظرية لاوازيه در سال 1775 مبني بر اين كه : چيزي در جهان معدوم نمي شود. بلكه صورت و شكل ها درحال تغيير و تبدلند، اصل شبهه منهدم گرديد. و خود بشر با كشف اين قانون و بقاي ماده و تبديل آن به انرژي و بالعكس، جاده امكان ابديت انسان و جهان را صاف نمود و نداي پيامبران را كه همگي مي گفتند براي بقا و ابديت آفريده شده ايد نه براي فنا و نابودي كاملاً تأييد نموده است.

از طرف ديگر اشكال اعادة معدوم را پاسخ گفته و ثابت نموده است كه قيامت جز شكل گيري اجزا ماده و صورت سازي آن چيز ديگري نيست. و اصلاًاز انسان چيزي نابود نمي شود كه تا به اعاده معدوم نيازي باشد.[4] و از همين جا ارتباط اين قانون با مسئلة معاد جسماني روشن و معلوم مي شود كه اين قانون يكي از رازهاي خلقت را كشف نموده است . البته در فلسفه اسلامي هم بيان گرديده است كه موجود معدوم نميگردد.

شبستري ميگويد: عدم موجود گردد اين محال است ـ وجود از روي هستي لا يزال است. نتيجه اين كه در قيامت بدن انسان كه در جهان به صورت ماده يا اثري موجود است با قدرت و علم بي پايان الهي زنده ميشود و روح وي به اين كالبد زنده بازگشت مي كند و به حيات ابدي و زندگي جاويدان خود ادامه مي دهد، البته با قوانين آن جهاني كه پيري و سستي و فرسودگي در آن جا مطرح نمي باشد.

1[1] زلزال (99) آية 7 - 8.

1[2] دائرهْْ المعارف فارسي، ج 2، ص 1775 مادة عمل.

1[3] مرتضي مطهري، مجموعة آثار، ج 4، ص 686.

1[4] ر.ك: محمد باقر شريعتي سبزواري، معاد در نگاه عقل و دين، ص 246، 248 و جعفر سبحاني ، معاد انسان و جهان ، ص 290 - 292.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.