-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30595 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در مورد انواع فرشتگان و شياطين و جن توضيح دهيد.

براي آفرينش، نظام خاص و قانون و ترتيب معيني است و اراده خدا به آن تعلق گرفته و مخلوق شده است. از همين جا است كه قانون علت و معلول يا نظام اسباب و مسببات بر جهان حاكم است، يعني هر معلولي علتي خاص داردو هر علتي معلول مخصوص دارد. لازمه نظام علت و معلول تفاوت بين موجودات عالم است، چون هر علتي معلولي خاص دارد، مثلا اگر فلان زن و مرد با هم ازدواج كنند، از آنان بچهاي زشت يا معلول متولد ميشود، ولي اگر آن زن با مرد ديگري ازدواج ميكرد، بچهاي زيبا و سالم به وجود ميآمد.

دنيا پر است از علت و معلول، يا به تعبير ديگر دنيا پر از قانون و سنت است. هيچ كاري در دنيا بدون حساب وكتاب نيست: انا كل شيء خلقناه بقدر؛(1) ما هر چيزي را با اندازه و قدر مشخصي آفريدهايم.

از طرفي سنتهاي الهي تبديلناپذير است. با وجود يافتن علت، معلول مخصوص به آن به وجود ميآيد. اگر نمك را در آب بريزي، شور ميشود، نه شيرين. اگر شكر در آب بريزي، شيرين ميشود، نه شور.

لا تبديل لكمات اللَّه، (2) و لن تجد لسنة اللَّه تبديلا؛ (3) هرگز سنت خدا تغيير نميكند.

در نظام اجتماعي و مقدرات هل ملت نيز قانون علت و معلول حاكم است. قرآن ميفرمايد: ان اللَّه لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم؛ (4) خداوند وضع هيچ ملتي را عوض نميكند تا كه خودشان تغييري در خود ايجاد كنند. خدا قانون را عوض نميكند. ما بايد خودمان را عوض كنيم.

ما بر اثر اشتباه كاريها و جهالتها دچار عوارضي ميشويم. علت اكثر بيماريها، زشتيها، معلوليتها، دردها و مصيبتها را خودمان بر اثر ناداني و جهالت ايجاد ميكنيم: ما اصابكم من مصيبه فيما كسبت ايديكم؛ (5) آنچه از مصيبت برايتان حادث ميشود، بازتاب اعمال و كردار خودتان است.

مااصابك من سيئة فمن نفسك؛(6) آنچه از مصيبتها بر تو وارد ميشود، از جانب خودت ميباشد.

البته اين بدان معنانيست كه خداوند متعال هيچ نقشي در اين زمينه نداد، چون قدرت بر انجام كارها و قدرت بر تصميمگيري از جانب خدا است، ولي انتخاب بر عهده ما است. خداوند متعال نمك و شكر را خلق كرده و به ما قدرت اراده و تصميمگيري و عقل داده است. حال اگر ما در جايي كه بايد شكر بريزيم، عمدا يا اشتباها نمك بريزيم، خواه ناخواه عوض اين كه آن چيز شيرين شود، شور از آب در ميآيد. لذا ميفرمايد: ما اصاب من مصيبة الا باذن اللَّه؛(7) هيچ مصيبتي بدون اذن خدا صورت نميگيرد.

اما در عين حال كه بر اثر جهالتها دچار مصائب و مشكلات ميشويم، اگر در هر حالي و باهر وضعيتي كه بوديم، به وظائف وتكاليف خود عمل كنيم و شاكر نعمتهاي خدا باشيم و در برابر مشكلات صبور باشيم، نزد خدا مأجور هستيم. امام صادق(ع) به يكي از اصحابش فرمود: هنگامي كه به بازار ميروي و چيزهايي را ميبيني و دلت ميخواهد آنها را بخري، ولي در اثر فقر نميتواني بخري، براي تو حسنه و ثواب نوشته ميشود.(8)

خداوند متعال از ثروتمند يك جور توقع داردو از فقير جور ديگر. از انسان سلم و مريض به جهت موقعيت و توانشان وظائفي طلب ميكند. اگر هر كدام به وظائف محوله درست عمل كنند، همه در جزا و پاداش مساوي خواهند بود، و اين عين عدالت است.

پي نوشتها:

1 - قمر (54)، آيه 49.

2 - يونس (10)، آيه 64.

3 - احزاب (33)، آيه 62.

4 - رعد (13)، آيه 11.

5 - شوري (42، آيه 30.

6 - نساء (4)، آيه 79.

7 - تغابن(64)، آيه 11.

8 - كافي، ج 3، ص 363.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.