-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30596 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

اولين موجودي كه خداوند خلق كرد، چه بود؟

در روايان از اين سؤال جوابهاي مختلفي داده شده كه شايد قابل جمع باشد. شخصي از اهل شام از اميرالمؤمنين(ع) پرسيد: اول چيزي را كه خدا آفريد، چه بود؟ حضرت فرمود:اولين مخلوق (نور)بود.(1)

در روايت ديگر از مام باقر(ع) سؤال شد: فرمود:اولين مخلوق خدا نور محمد(ص) و عترت طاهرين او بودند.(2)

در روايت ديگر از پيامبر(ص) آمده است: اولين چيزي كه آفريده شد، قلم، سپس نون يعني دوات بود.(3)

پيامبر(ص) فرمود: هنگامي كه خدا خواست بيافريند، نور مرا آفريد.(4) امام باقر(ع)فرمود: اولين مخلوق نور محمد(ص) بود و از نور او نور اهل بيتش آفريده شد.(5)

فلسفه، اولين مخلوق را صادر اول گويند و مرادشان موجود او است كه از ذات حق تعالي بلاواسطه صادر شده است. ملا صدرا گويد: عند التحقيق صادر اول عبارت است از وجود منبسط كه نفس رحماني هم گويند، لكن در مقام نسبت موجودات بعض به بعضي ديگر و از لحاظ تقدم و تأخر و شرافت و خست و ترتب هر يك بر ديگري اولين مخلوق عقل است، كه به آن عقل اول گويند و نسبت به اصل وجود، اول مخلوق، وجود منبسط است.(7)

ملا صدرا گويد: اول مخلوق وجود منبسط و نفس رحماني و فيض اول است كه بالذات واحد است، از جهت اين كه از خداوند واحد جز يك موجود صادر نميشود. (الواحد لا يصر عنه الا الواحد).(8)

بنابر نظريه ايشان اولين مخلوق خدا، وجود منبسط است وجود منبسط به معناي وجودي گسترده در تمام عالم است. به تعبير ديگر: همان نور است (اللَّه نور السموات و الارض). خواه به آن نور وجود يا نور محمدي تعبير كنيم.

آيت اللَّه مصباح يزدي ميگويد: صورت واحدي براي كل جهان ميتوان فرض كرد، به طوري كه موجودات ذي روح را در بر گيرد. ناچار روح ديگري خواهد بود كه ميتوان آن را نفس كلي يا روح جهان ناميد، اما بعضي از فلاسفه پا را فراتر نهاده و مجردات و جميع ما سوي اللَّه را نيز مشمول آن دانستهاند و بدين ترتيب عقل اول با كاملترين موجود امكاني را به منزله صورتي براي مادون آن به حساب آوردهاند، چنان كه بسياري از عرفا جهان را انسان كبير ناميدهاند، اما تاكنون برهاي بر اين مطلب نيافتهايم و مخصوصاً موجود مجرد تا ميمانند عقل اول را صورت جهان ناميدن، خالي از مسامحه نيست.(9)

پي نوشتها:

1 - بحار الانوار، ج 1، ص 96.

2 - همان، ج 15، ص 25.

3 - همان، ج 54، ص 374.

4 - همان، ج 25، ص 16 و 17.

5 - همان.

6 - همان، ج 1، ص 97.

7 - سيد جعفر سجادي، مصطلحات فلسفي صدراردين شيرازي، ص 132.

8 - همان، ص 160.

9 - آموزش فلسفه، ج 1، ص 332.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.