-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30601 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً در مورد فلسفه وجودي جنسيت (نر و ماده) و جوانب آن در خلقت موجودات توضيح دهيد.

براي وجود جنسيت و آفرينش نر و ماده فلسفههاي گوناگوني ذكر كردهاند از جمله:

1 - بقاي نسلها، مشخص است اگر همه موجودات عالم نر يا ماده بودند و آميزش و لقاحي در كار نبود، از طريق عادي و معمولي تكثير موجودات ممكن نبود، در نتيجه همه از بين ميرفتند.

2 - از جمله فلسفهها، به ويژه در انسانها اين بود كه انسان از لاك خود پرستي بيرون بيايد، ازدواج مرد با زن به تعبير راسل براي آن كه مَنِ انسان توسعه مييابد.

كودك فقط من فردي خودش است و فقط خويش را ميبيند و همه چيز را براي خود ميخواهد، حتّي به پدر و مادر به چشم وسيله و ابزار براي خودش نگاه ميكند.

جواني كه عشقي پيدا ميكند و همسري انتخاب مينمايد، براي اولين بار اين احساس در او پيدا ميشود كه به يك شخص ديگر، مانند خويش علاقه دارد، يعني از خود به در ميآيد و خود و او يكي ميشوند و همه چيز را براي خودِ بزرگتر خويش ميخواهد.

البته اين در شرايطي است كه شخص واقعاً علاقهاي به طرف مقابل پيدا كند. علقه مؤانست و به تعبير قرآن و داد و رحمت.

قرآن ميفرمايد: از نشانههاي خداوند اين است كه از جنس شما زوج هايي آفريد كه انس و الفتي بينتان پيدا شود.(1)

واژه زوجيت را معمولاً به دو جنس نر و ماده گويند، اعم از حيوانات و گياهان، هر گاه آن را توسعه دهيم، تمام نيروهاي مثبت و منفي را شامل ميشود.

تمام اشياي جهان از ذرّات مثبت و منفي ساخته شده و امروز از نظر علمي مسلّم است اتمها از اجزاء مختلفي تشكيل يافتهاند. از جمله اجزايي كه بار الكتريسيته منفي دارند و الكترون ناميده شدهاند. و اجزايي كه داراي بار الكتريسيته مثبت هستند و پروتن نام داند. (2)

3 - حضرت رضا(ع) فرمود: خداوند اشيا جهان را متضاد و نر و ماده آفريد تا روشن شود براي او ضدّ و مانندي نيست و آنها را با هم قرين ساخت تا معلوم شود قريني براي او نيست. نور را ضد ظلمت، خشكل را ضدتري و... قرار داد تا دليل بر يكتايي خالق باشد. (3)

از حديث شريف استفاده ميشود از جمله فلسفه آفرينش جنسيت، نشان دادن اين حقيقت است كه تنها موجودي كه شايسته است ضد و مثل و مانندي نداشته باشد، حضرت حق است.

پي نوشتها:

1 - روم (30) 21.

2 - جمعي از نويسندگان و، تفسير نمونه، ج 22، ص 376.

3 - تفسير نمونه، ج 22، ص 377.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.