-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30765 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در قيامت روح چه مي شود؟ روح سگ اصحاب كهف و ناقه صالح چه مي شود؟

آيا برتري بر روح حيوانات ديگر دارند؟

از دو آيه در قرآن استفاده مي شود كه حيوانات نيز به نحوي محشور مي شوند. يكي در سوره تكويرفرمود: ((واذا الوحوش حشرت ; هنگامي كه حيوانات وحشي محشور شوند)). دوم در سوره انعام فرمود: (( و ما من دابة في الارض و لا طائر يطير بجناحيه الا أمم امتالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الي ربهم يخشرون ; هيچ جنبنده اي در زمين و هيچ پرنده اي نيستند مگر اينكه مانند شما امت ها و گروه هايي هستند. ما هيچ چيز را در كتاب فرو گذارنكرديم سپس آنها به سوي پروردگارشان محشور خواهند شد)). البته آية اول به انسان هاي وحشي نيزتفسير شده است . در هر صورت از اين آيات اسفتاده مي شود حيوانات محشور مي شوند, اما كيفيت حشره نشد آنها وحساب و كتاب شان بيان نشده و از در روايات نيز در اين باره به طور مفصل بحث نشده است . روزي پيامبر ديد بزي به بز ديگر شاخ مي زند. فرمود: (( درباره شاخ زدن روز قيامت (1) بايد پاسخگو باشد)).

مي توان گفت حيوانات گرچه داراي عقل نيستند, ولي داراي شعور و آگاهي در حد خودشان هستند و به همان اندازه مورد باز خواست قرار گرفت .

ممكن است بعضي از حيوانات كه از انسان رنج كشيده و به سختي افتاده اند, زنده شوند تا عليه انسانهايي كه به آنان ظلم كرده اند, شكايت كنند, مثلا ناقه صالح اگر زنده شود, از قاتل هاي شكايت خواهد كرد. همينطور اگر كسي به حيواناتي اذيت و آزار رساند, باشد, باز خواست خواهد شد. لذا در روايات آمده : (( انكم مسئولون حتي عن ابقاع والبهايم ;(2) حتي از بقعه ها و مكان ها و حيوانات سؤال و باز خواست خواهيد شد)).

در روايت ديگر آمده است كه زني گربه اي را زندان كرد و آب و غذا به اونداد تا مرد. آن زن به جهنم مي رود, به جهت كار اشتباهي كه كرده است .(3)

احتمال ديگراين است كه انسان به سبب ظلمي كه به حيوانات انجام داده , مورد سئوال واقع مي شود, نه به خاطرشكايت حيوانات , بلكه به عنوان اعمال زشت كه مرتكب شده است .

(پـاورقي 1.انعام (6 آيهء 038

(پـاورقي 2. همان , ج 32 ص 41

(پـاورقي 3. همان , ج 73 ص 163

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.