-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30771 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا هميشگي و تكرار نعمات بهشتي ملال آور نيست ؟

در پاسخ بايد به سه نكته توجه داشت : نخست اين كه ما نبايد با معيارهاي اين جهان دربارهء آخرت قضاوت كنيم . اي بس اين حالت رواني كه در اين جهان در ما وجود دارد كه با تكرار خسته و ملول و بي اعتنامي شويم , در آن جا بر عكس باشد و هر چه بيشتر انسان مي بيند, شوقش بيشتر مي گردد و هر قدر تكرار مي كند,لذتش افزون تر مي شود. به اين ترتيب تكرارها مايهء تشديد لذات مي گردد. چه دليلي داريم كه وضع روحي انسان درآن جا و در اين جا از اين جهت يكي است .

ثانياً: در همين جهان نيز نعمت هايي وجود دارد كه هيچ گاه انسان از آن سير نمي شود و ملال آور نيست . ما هرقدر هواي تازه و پر اكسيژن را استنشاق كنيم , از آن خسته و ملول نخواهيم شد, بلكه دائما از آن لذت مي بريم و براي ما مايهء نشاط است . آب يك نوشيدني كاملاً ساده و يكنواخت است . ما اگر صدها سال عمر كنيم , نوشيدن آب گوارابه هنگام تشنگي , از همه چيز براي ما لذت بخش تر است , و همان است كه مي گوييم آب طعم حيات دارد. نه خسته مي شويم و نه بي اعتنا, بلكه آب گوارا هميشه براي تشنگان فوق العاده جالب و جذاب است . چه مانعي دارد در آن جا نيز خداوند حالتي بر انسان مسلط كند و به خاطر آن دائماً از نعمت هاي بهشت , فوق العاده درك لذت كند.

ثالثاً از آن جا كه ذات و صفات خدا بي نهايت است , بدون شك جلوه هاي روحاني و معني و را و نيز بي پايان است . هر روز لطف و عنايت تازه اي هر دم رحمت جديدي مي فرستند, بگونه اي كه اصلاً تكراري در آن نيست . مگربي نهايت ممكن است مكرر شود؟ چه مانعي دارد همان درختان بهشتي و نهرها و گل ها و رنگ و بوها و... هر روز وهر ساعت رنگ و بوي تازه اي و شكل و عطر جديدي داشته باشد, به گونه اي كه يك غذا و يك منظر يكبار در تمام عمر بهشتيان ديده شود و مورد استفاده قرار گيرد؟ در همين جهان خداوند هر روز هزاران انسان و جاندار مي آفريندكه هيچ يك مانند ديگري نيست . قرآن مي فرمايد: .

امام صادق 7فرمود: . بنابراين براي بهشتيان هيچ گونه ملال و دلزدگي از بهشت و نعماتش معني و مفهوم ندارد. رزقناهم و اياكم .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.