-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30922 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اين سخت بهشت زير ساية شمشيرها است از پيامبر است؟ اگر از پيامبر است، در مورد منظور پيامبر توضيح دهيد.

پيامبر اسلام آيينة تمام نماي رحمت الهي در بين زمينيان بود. خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: از لطف و مرحمت الهي بر تو اين بود كه نرمخو و خوش اخلاق بودي . اگر بد اخلاق و غليظ و خشن بودي، از اطراف تو رميده مي شدند.[24]

هر مؤمني بايد اين چنين باشد. رفق و مدارا، حُسن خلق، معاشرت صحيح و معقول و نرم خويي از خصائص مؤمنان است.

اخلاق پيامبر (ص) آن قدر عالي و پر ارزش است كه خدا آن را به عنوان خُلق عظيم ياد كرده است: انّك لعلي خُلُلق عظيم.[25]

پيامبر اسلام با اين كه مقام رسالت و سرپرستي جامعه را به عهده داشت، ولي زندگي و معاشرت او در اجتماع آن چنان خودماني و بي پيرايه بود كه اگر در ميان جمعي مي نشست، كسي او را نمي شناخت،مجبور بود بپرسد: كدام يك از شما محمّد است.[26]

دنيا او را مغرور نكرد. گرفتار تجمل نشد و فريفتة آن نگشت ، بلكه با چشمي عفيف و پرهيزكار به آن مي نگريست. هنگام سخن گفتن ترش رو نبود و كلمات ناهنجار و خشن به كار نمي برد. اجازه نمي داد كسي مقابلش سرپا بايستد و نسبت به ديگران احترام مي كرد. البته پرهيزكاران نزد او احترام بيشتري داشتند.

پيامبر در مسافرت هاي دسته جمعي به سهم خود كار مي كردو هيچ گاه سربار ديگران نبود و مي فرمود: دوست ندارم امتيازي بين من و شما باشد، زيرا خداوند دوست ندارد كه بنده اش را جدا و ممتاز از ديگران ببيند.

صلة رحم مي كرد و به كسي اجازه نمي داد از ديگران بدگويي كند. در حيا و شرم بي مانند بود. به همه احترام مي گذاشت. فضيلت و بزرگي را به ايمان و تقوا مي دانست و نظري به ثروت و جاه و مقام نداشت.

هرگاه به شخص او بي احترامي مي شد، در صدد انتقام بر نمي آمد و از خطا و بدرفتاري ديگران چشم پوشي مي كرد. با آن همه آزار و اذيّتي كه قريش به حضرت كرده بودند، هنگامي كه مكه را فتح كرد، آن ها را بخشيد . پيامبر تنها به خاطر خدا و دين غضب مي كرد. اخلاق پيامبر رستاخير بزرگي در جامعة بشري به وجود آورد كه اگر مردم جهان او را الگوي خود قرار دهند، جهان گلستان مي شود.

زندگاني پيامبر سراسر رحمت و الفت و مهرباني و خوشرويي بود، مگر مواقعي كه با متجاوزان روبه برو مي شد. در اين صورت لباس رزم مي پوشيد و ب سپاهيان خود سفارش مي كرد در مقابل دشمن محم بايستند و از خود سستي نشان ندهند.

در مواقع دفاع از اسلام و مسلمانان سفارش و تشويق به جنگ مي كرد.

در آيات آخر سورة فتح آمده است: محمد رسول الله و الذين معه الشدّاء علي الكفار رحماء بينهم؛ محمد پيامبر خدا است و كساني كه با او همراه اند، بر كفّار سختگير و با يكديگر مهربان اند.

آيات فراواني جهاد و تقال با مشركان و كفار و متجاوزان دلالت بر اين مي كند كه در مواقع لازم وضروري بايد مؤمنان با شدّت تما م در مقابل دشمنان ايستادگي كنند و از ارزش هاي ديني و الهي و انساني دفاع نمايند. حديث بهشت زير ساية شمشير ها است در همين راستا است. اين حديث را اميرالمؤمنين از رسول خدا(ص) نقل مي كند و حديثي صحيح است.[27]

3[24] آل عمران (3) آية 159.

3[25] قلم (68) آية 4.

3[26] بحارالانوار، ج 16، ص 229.

3[27] بحارالانوار ، ج 97، ص 13.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.