-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:30992 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رواياتي كه زن رامذمت مي كند, چگونه توجيه مي شود؟

در مورد رواياتي كه در مذمت زن وارد شده ـ به خصوص آن چه حضرت علي 7در نهج البلاغه فرموده است ـ توجيهات مختلفي عرضه شده است :

1 گاهي حادثه و يا موضوعي در اثر يك سلسله عوامل تاريخي زمان ومكان و افراد و اوضاع و علل و اسباب آن , ستايش يا نكوهش مي شود.

معناي ستايش يا نكوهش بعضي حوادث و يا امور جنبي يك حادثه , اين نيست كه اصل طبيعت آن شيء قابل ستايش و يا مستحق نكوهش باشد, بلكه احتمال دارد زمينهء خاصي سبب ستايش يا نكوهش شده است . بخشي ازنكوهش هاي نهج البلاغه راجع به زن , ظاهراً به جريان جنگ جمل بر مي گردد.همان گونه كه از بصره و كوفه نيز در اين زمينه نكوهش شده است . نمي توان گفت چون از كوفه يا بصره نكوهش شده است , آن شهرها براي هميشه و ذاتاً بد وسزاوار نكوهش مي باشند.(1)

از آن جا كه عايشه جنگ جمل را به راه انداخت , حضرت رأس فتنه (عايشه ) را هدف قرار داد و حادثهء تلخ جنگ جمل بود كه اين مذمت ها را به دنبال آورد.

2 توجيه ديگر آن است كه : بعضي از روايات كه ناظر به جنگ جمل نيست و در عين حال از زن به عنوان هاي سؤال برانگيز ياد شده است , هشداري به مرداست تا فريب شهوت را نخورد. اين سخن براي آن نيست كه بگويد: زن آن گونه است , بلكه مي فرمايد: خود را به وسيلهء نگاه به نامحرم به آتش ندهيد. ديدن نامحرم شيرين است , اما اين گناه درونش عقرب است . اين تعبير در مورد دنيا نيزذكر شده است : دنيا مثل مار است كه رنگش زيبا است , اما سمي كشنده دارد.(2)

(پـاورقي 1.جوادي آملي , زن در آيينه جلال و جمال , ص 368ـ 369 با تلخيص .

(پـاورقي 2.همان , ص 374

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.