-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31025 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فكر و انديشهء ما مادي است , رسالت ماده تنها درك ماده و ماديات است . با چنين وضعي چگونه مي توان از طريق فكر وجود خدا را اثبات نمود؟

دوّمين شبههء شما مشبهء مذكور است . در پاسخ آن گفته مي شود كه : روح و آثارآن مجردند نه ماده , فلاسفه الهي براي تجرد و استقلال روح ومظاهر آن دلايلي ذكركرده اند كه مي توان آن را به دو دسته تقسيم نمود: 1 دلايل فلسفي و عقلي ; 2 دلايل حسي و تجربي . در دلايل فلسفي چنين مي گويند: 1 ثبات شخصيت و بقاء مدركات و محفوظات ;

در جاي خود ثابت شده كه تمام موجودات مادي همواره در حال تغيير و تحوّل و حركت اند. بعضي دانشمندان علم وظايف الاءعضاء معتقدند تمام ذرات و سلول هاي بدن ما در مدت هر هفت سال عوض مي شود و سلول هاي ديگري جانشين آن مي گردد.

سلول هاي مغزي ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست . آن ها هم در هر هر هفت سال يكبار عوض مي شوند;يعني يك آدم هفتاد ساله ده بار تمام سلول هاي مغزيش عوض شده و سلول هاي ديگري جانشين آن ها شده است .

امّا با وجود اين همه تحوّلات و تغييراتي كه در پيكره مادي و جسماني ما روي مي دهد, در شخصيت ومحفوظات و..., تغييراتي روي نداده است ما در سن هفتاد سالگي خود را همان انسان دوران بچگي مي دانيم ,اظهار مي داريم , آن زماني كه من دو ساله , پنج ساله , ده ساله و... بودم يا اكثر خاطرات دوران بچگي در خاطره ماموجود است و تغييري پيدا نكرده است . بزرگان مي گويند: معلوم مي شود كه روح فكر و انديشه و... غير مادي هستند كه هيچ گونه تغييري در آن ها صورت نمي گيرد و گرنه بايد تغيّره پيدا مي كردند.

گفتني است كه : فكر, روح براي درك و فهم و انجام كارها نياز به ابزار و وسايل دارند كه مغز و چشم و گوش و... ابزار آن ها است و روشن است كه تا وقتي ابزار ما در اختيار آن ها است و سالم است خللي در كار آن ها ايجادنمي شود, امّا اگر در اثر ضربه و يا حادثه اي مغز آسيب ببيند ديگر ادراك و فهميدني در كار نخواهد بود.

2 عدم انطباق كوچك به بزرگ ; 3 عدم قابليت انقسام و تجزيه پذيري .. كه هر كدام داراي توضيحات هستند كه براي مامجالي نيست . براي اطلاع بيشتر مي توانيد از كتاب هاي بسوي جهان ابدي اثر زين العابدين قرباني ; عالم پس از مرگ , تأليف مكارم شيرازي , جهان بيني اسلامي مربوط به سال دوم مراكز تربيت معلّم ... و استفاده نماييد.

در دلايل حسي و تجربي اين گونه اظهار مي دارند:

1 اسپري تيسم , يا رابطه با ارواح ;

2 مانيتيسم ـ هيپنوتيسم ;

3 تله پاتي ـ

4 خواب ديدن و....

براي توضيح دلايل فوق مراجعه شود به كتاب بسوي جهان ابدي ص 160ـ 220

روشن است وقتي فكر مجرّد شد آن گاه مي توان به وسيلهء آن وجود خدا را اثبات كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.