-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31028 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه بايد كرد مانند برخي از عرفا بعضي چيزها را ببينيم يا بشنويم كه ديگران از ديدن و شنيدن آن عاجزند؟

كلمهء عرفان كه در لغت به معناي شناختن است , اصطلاحاً بر معرفي اطلاق مي شود كه ازطريق عقل يا تجربه به دست نمي آيد, بلكه از راه شهود قلبي حاصل مي شود. عارفي كه مراتب سير و سلوك عرفاني را پيموده باشد, همهء جهان هستي را به صورت جلوه گاه خداي متعال مي بيند و گويي همهء پديده هاي جهان آيينه هايي هستند كه جمال احديت در آن ها جلوه گر است . در حديث است :

چنين معرفتي , با عمل كردن خالصانه به دستورهاي دين و پيمودن سير عبوديت و بندگي خداوند حاصل مي شود.

در واقع عرفان ثمرهء نهايي دين راستين است و آن نوري معنوي است كه خداي متعال به دل هاي دوستانش افاضه مي فرمايند.(1)

عرفا در نيل حقيقت جهان نه بر عقل و استدلال , كه بر سير و سلوك و رياضت و مجاهده و اشراق ومكاشفه متكي بوده و هدف آنان به جاي درك و فهم حقاق , وصول و ديدن و چشيدن آن است . در مكتب عرفان بينش بر دانش و درون بر برون , و حال بر قال ترجيح و تقدم دارد.(2)

با توجه به مطالب مذكور پاسخ پرسش اين است كه نيل به مقام عرفا, تنها از طريق عمل به دستورهاي دين مقدس اسلام امكان پذير است ; آن هم نه تنها عمل به واجبات و ترك محرمات , بلكه عمل به مستحبّات و ترك مكروهات نيز; يعني اگر بخوانيد داراي چشمان و گوش هاي آن چناني بشويد, بايد چشمان خود را پاك كنيد وهر چيزي را نگاه نكنيد. گوش هاي خود را پاك نگهداريد, تا تنها چيزهايي را بشنويد كه شرع مقدّس اجازه داده است , و دست هاي خود را پاك نگهداريد, تا هر چيزي را دست نزند و در هر جا قلم فرسايي نكرده و زير ورقه ءهر كسي را امضا نكند, و پاهاي خود را نگه داريد, تا هر كجا نَفْس اماره مي خواهد نرود و بالاءخره از تمام اعضاي بدن طوري مراقبت كنيد كه جز در مواردي كه شارع مقدس اجازه داده و معين فرموده است , به كارنروند. قواي فكري و روحي را نيز بايد مواظب بود.

اگر كسي مراقب بعد جسماني و روحاني خود شود, خداوند بزرگ كمكش مي كند و چشمان و گوش هايش را چشم و گوش ديگر مي كند.

امام باقر7فرمود: .(3)

و عكس اگر مراقب اعضا و جوارح نباشد و زمام نفس اماره را در اختيار نگيرد, شيطان بر او مسلّط مي شود واختيارش را در دست مي گيرد و آن گاه با چشمان او مي بيند و با گوش هاي او مي شنود و...

امام علي 7مي فرمايد: .(4)

(پـاورقي 1.مصباح يزدي , ايدئولوژي تطبيقي , ج 1 ص 13

(پـاورقي 2.يحيي يثربي , عرفان نظري , ص 26با تلخيص .

(پـاورقي 3.اصول كافي ,ج 4 كتاب ايمان و كفر,ترجمه رسولي محلاتي ,با تصرف .

(پـاورقي 4.نهج البلاغهء فيض الاسلام ,خ 7

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.