-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31145 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جهان چگونه به اتمام مي رسد؟(پ)

در نهايت جهان به سوي حاكميت مستضعفان و گسترش اسلام در گيتي و استقرار آيين خدا و پيروزي حق بر باطل و تكامل انسانها پيش ميرود، تا اين كه حكومت جهان و اداره امور به دست حضرت ولي عصر(ع) ميرسد و عدالت را حاكم ميسازد. از نظر فلسفه تاريخ، جهان در نهايت به جايي ختم ميشود كه ظاهر آن همانند باطن پاك شود و حقيقت آشكار گردد.

قرآن مجيد ميفرمايد: ما در كتاب زبور پس از تورات چنين نوشتيم كه در آينده صالحان و پاكان وارثان زمين خواهند بود.(1) اما زمان دقيق ظهور را كسي نميداند و هر كس وقت ظهور را تعيين كند، درغگوست.(2) پس از ظهور، حكومت جهاني تأسيس ميشود. در مورد مدت حكومت، روايات مختلفي ذكر شده و در آنها مدت: هفت، هشت، نه، ده، بيست و چهل سال ذكر شده است. در توجيه روايات مرحوم مجلسي ميگويد: برخي روايات بر تمام مدت حكومت دلالت دارد و برخي بر مدت ثبات و استقرار حكومت. بعضي طبق سالها و روزهايي است كه ما با آن آشناييم و بعضي طبق سالها و ماههاي روزگار حضرت است كه طولاني ميباشد.(3)

در بعضي روايات است كه امام حسين(ع) به دنيا برميگردد و رجعت امامان(ع) انجام ميشود. امام زمان(ع) كه از دنيا برود، امام حسين(ع) او را غسل ميدهد و كفن ميكند و نماز ميگذارد و در لحد مينهد، زيرا امام را جز امام ديگر غسل نميدهد و بر او نمام نميخواند.(4) در روايت ديگر است كه امام حسين(ع) سيصد و نه سال پادشاهي بر تمام زمين خواهد كرد، پس از آن حضرت اميرالمؤمنين(ع) ظاهر ميشود و نوبت پادشاهي آن حضرت ميباشد.(5) اين مطلب اجماعي است از شيعيان كه پيش از قيامت در زمان حضرت قائم(ع) جمعي از نيكان بسيار نيك و بدان بسيار بد، به دنيا برميگردند، تا شاهد ظهور عدالت در دنيا باشند و موجب سروري نيكان و كيفر و عذاب بدان دنيا شود.

اما ساير مردم در قبرها ميمانند تا روز قيامت كه محشور شوند. از امام صادق(ع) نقل شده: از ما نيست كسي كه ايمان به رجعت ما نداشته باشد.(6)

پينوشتها:

1 - انبيا(21) آيه 105.

2 - ميزان الحكمه، ج 1، ص 286.

3 - بحارالانوار، ج 52، ص 280.

4 - همان، ج 53، ص 103.

5 - همان، ص 100.

6 - همان، ص 92.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.