-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31153 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هنگامي كه روح از جسم انسان در هنگام خواب خارج مي شود، آيا جن يا روح انسان ديگر مي تواند حتي براي لحظات كوتاهي وارد جسم او شود؟

انسان تركيبي از روح و جسم است و روح گوهري غير مادي است كه ارتباط آن با جسم ماية حيات آن است. در عين حال هر روحي با بدن ارتباط خاصي دارد كه روح ديگر با آن بدن نمي تواند داشته باشد. به هنگام مرگ خداوند اين رابطه را قطع مي كند و روح را به عالم ارواح مي برد. به هنگام خواب نيز روح را مي گيرد اما نه آن چنان كه رابطه به كلّي قطع شود تا جن يا روح انسان ديگري وارد جسم او شود.

روح نسبت به بدن داراي سه حالت است:

1ـ ارتباط تام (حالت حيات و بيداري)

2ـ ارتباط ناقص (حالت خواب)

3ـ قطع ارتباط به طور كامل (حالت مرگ)

از نظر برخي از انديشمندان ديني در حال خواب، روح با قالب و بدن مثالي فعاليت مي كند. بنابراين روح در حال خواب به كلي از بدن جدا نشده است، تا روح ديگري براي لحظات كوتاهي وارد بدن او بشود، زيرا روح در هيچ حالتي بدون بدن نخواهد بود. پيش از خواب با بدن حسي و مادي است و در عالم خواب و برزخ با بدن مثالي فعاليت مي كند و در عالم آخرت نيز با بدن اخروي فعاليت مي كند.

گذشته از اين كه رابطة جسم و روح، رابطة ظرف و مظروف نيست كه بتوان در هر لحظه اين بدن محفوظ باشد و روح ديگري به آن منتقل بشود، مانند ظرفي كه آن را از آب خالي كرده و به جاي آن چيز ديگر بريزيم، زيرا روح تمام حقيقت انسان مي باشد و يك شيء نمي تواند داراي حقايق متعدد باشد و در هر زمان كه خواب مي رود، روح ديگري به او منتقل شود. بنابراين در حالت خواب، روح به كلي از بدن جدا نمي شود و فعاليت هاي روح به وسيلة بدن مثالي انجام مي گيرد كه نياز به ابزارهاي مادي ندارد و هيچ روح ديگري نمي تواند به بدن فرد در هنگام خواب وارد شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.