-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31244 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا انسان از راه بهشت و جهنم آگاه نيست تا خود را براي آن آماده سازد؟

راه بهشت و جهنم به وسيلة انبياي الهي به مردم گوشزد شده و هيچ مطلبي در اين زمينه فروگذار نشده است. دستورهايي كه پيامبران براي مردم از طرف خداوند آورده اند، راه بهشت است و مواردي كه مردم را از انجام آن نهي كرده اند، راه جهنم است. قرآن كريم مي فرمايد: انا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً؛(1) ما راه را به او نشان داده ايم (و انسان را به راه درست هدايت كرده ايم) خواه شاكر باشد و خواه كفران كننده.

خداوند راه بهشت و جهنم را به انسان نشان داده و در اين زمينه هيچ كوتاهي نشده است. همة نكات ريز و درشت كه در سعادت انسان مؤثر بوده اند، توسط قرآن كريم و پيامبر اكرم(ص) و ائمة اطهار(ع) بيان شده است. پيامبر اسلام(ص) فرمود: هيچ چيزي نبوده كه شما را به بهشت نزديك نمايد و از دوزخ دور نمايد، مگر آن كه برايتان بيان كردم.(2)

امروزه دقيقاً مي دانيم راه بهشت و راه جهنم كدام است. تمام اعمالي كه به عنوان فعل حرام از طرف دين معرفي شده اند، راه دوزخ هستند و كساني كه مرتكب اين اعمال مي شوند، راه جهنم را مي پيمايند. نيز تمام اعمال واجب و مستحب كه در دين مطرح شده اند، راه بهشت هستند و مؤمنان با انجام آن اعمال راه بهشت را طي مي كنند. صراط مستقيم الهي كه قرآن كريم به آن دعوت كرده، راه بهشت جاودان الهي است.

انّ هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه؛(3) اين راه مستقيم من است پس از آن پيروي كنيد.

دليل اين كه از اين راه ها آگاه نيستيم، بايد گفت: عدم مطالعة قرآن، احاديث و كتب بزرگان دين، توجه فراوان به روزمرّگي هاي دنياي ماشيني، بسياري افراد را از حقايق مربوط به زندگي در دنيا و جهان پس از مرگ و عاقبت كار بشر غافل ساخته است.

براي پرهيز از غفلت، قرائت قرآن كريم و تأمل در آيات آن و رواياتي كه از پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) رسيده، راه هاي نجات است و راه بهشت را به انسان نشان مي دهد. عمل صالح بهترني راه ورود به بهشت است.

پي نوشت ها:

1. انسان (76) آية 3.

2. اصول كافي، ج 2، ص 74.

3. انعام (6) آية 153.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.