-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31250 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا خانه هاي عفاف بازگشايي نمي شود؟

از آن جا كه موضوع ناموس و آبروي مردم از نظر اسلام بسيار مهم و حساس است ( كه علاوه بر مقوله اخلاق، رابطة مستقيم با امنيت ملي دارد) هرگونه بي اعتنايي و سستي و يا ساده انگاري در اين امر، صدمه ها و آسيب هاي جبران ناپذيري به جامعه وارد مي كند كه به هيچ وجه قابل اصلاح نيست. البته موضوع ازدواج موقت در جاي خود يكي از راهكارهاي اصولي جهت ارضاي غريزه جنسي و جلوگيري از روابط بي حد و حصر و نامشروع است. و در كاهش مشكلات جوانان مجرد مؤثر است و در بين فقهاي شيعه امري مسلّم و پذيرفته شده است. اما مانند امور اجتماعي ديگر بايد ضابطه مند گردد و شرايط اجتماعي مورد توجه قرار گيرد راه سوء استفاده از آن بسته شود و بهترين راهكارها براي تحقق، از هر جهت انديشيده شده و به صورت سهل و ساده با آن برخورد نشود.

از آن جا كه خانه هاي عفاف قابل كنترل نبوده و عناصر فرصت طلب مي توانستند تحت عنوان ازدواج ، در آن جا به هوسراني بپردازند، براي پيشگيري از اين امر نابهنجار ، خانه عفاف اگر چه مطرح شد، مورد اجرا قرار نگرفت، ولي راه ازدواج موقت منحصر به خانه عفاف نيست.

نكته اي كه توجه به آن در مورد ازدواج موقت بسيار مهم است، اين كه بايد از نظر فرهنگي و فكري نيز براي جامعه قابل توجيه باشد. براي بسياري از مردم جامعه كه به حقيقت مسئله ازدواج موقت آگاه نشده اند، اين نوع ازدواج ، مسئله فحشا را تداعي مي كند. اگر در چنين فضاي فكري و فرهنگي بحث خانه عفاف مطرح شود، اين ذهنيت و برداشت عميق تر و مؤثرتر مي شود. بنابراين فرهنگ و فكر جامعه را نمي توان از نظر دور داشت.

در آينده با تدبير و اتخاذ روش هاي مبتني بر علم و دين و بررسي همه جانبه موضوع، طرحي جامع ارائه شود تا هم بتواند پاسخ گوي نياز غريزي باشد و هم به فساد و بي بند و باري منجر نگردد و از نظر فكري و فرهنگي نيز قابل فهم و قابل قبول ميان توده مردم باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.