-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31279 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در روايتي، چاه ويل عميق ترين دانسته شده، پس بايد در آن جا زمين باشد تا چاه داشته باشد، پس جهنم در دنياي زميني مادي است، آيا اين سخن درست است؟

در عالم آخرت و روز جزا زمين هست اما نه اين زمين مادي با همين اوصافي كه الآن دارد، بلكه زمين كاملاً متفاوت با زمين فعلي. چنان كه در آن جا بدن داريم، ولي نه با خصوصيت بدن دنيايي كه دائماً در حال تغيير و تحول است، بلكه با اين ويژگي كه بدن بهشتيان همواره جوان مي ماند و بدن جهنميان با سوختن موجب مرگ نمي شود.

قرآن مي فرمايد: واشرقت الأرض بنور ربّها؛(1) در روز قيامت (كه پس از متلاشي شدن جهان ماده بر پا مي شود) زمين با نور پروردگار (نه نور آفتاب) روشن و منوّر مي گردد. نيز فرمود: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؛(2) در آن روز (روز قيامت) كه اين زمين به زمين ديگر و آسمان ها به آسمان ديگر تبديل مي شوند.

پس نظر قرآن در عالم آخرت هم زمين هست، اما نه ماده و با ويژگي هاي عالم ماده. رسول گرامي اسلام(ص) فرمود: أرض القيامة نارٌ ما خلافل المؤمن فإنّ صدقة تظله؛ زمين قيامت آتش است، به جز زير سايه مؤمن، كه صدقه او بر وي سايه افكنده است.(3) از قرآن و روايات استفاده مي شود كه بهشت قصر ها و جوي ها و درختان سرسبز دلربا دارد و داراي درجات است. جهنم كوه و بيابان و چاه ها و شهر ها و زنجير ها ، نيز مار و عقرب و انواع عذاب هاي وحشتناك دارد،(4) همچنين داراي طبقه ها و دركات است كه منافقان در پايين ترين طبقة جهنم قرار دارند،(5) ولي هيچ يك از اين ها لازم نيست در زمين مادي فعلي باشد، بلكه زمين جهان آخرت ويژگي هاي غير از زمين دنيا را دارد.

در عين حال مي توان مقصود از چاه، پايين ترين دركان جهنم يعني سخت ترين و عذاب آورترين بخش دوزخ باشد، همان طور كه بهشت داراي مراتب است و بالاترين آن بهشت رضوان دانسته شده است.

پي نوشت ها:

1. زمر (39) آية 69.

2. ابراهيم (54) آية 48.

3. محمد محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، واژة صدقه، شماره 10340.

4. در اين زمينه مي توانيد به پيام قرآن، ج 6، نوشتة آيت الله مكارم شيرازي مراجعه فرماييد.

5. نساء (4) آية 145.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.