-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3128 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حزب كمونيست چگونه حزبي است و چرا شوروي سابق فرو پاشيده شد؟ علت شكست كمونيست چه بود؟

كمونيست از ريشهء لاتيني به معاني گرفته شده است و دسته اي از ايده هاي اجتماعي و يك سنّت ايدئولوژيك را در بر مي گيرد كه غايت و نهايت آن , مالكيت اشتراكي همهء دارايي ها است .بدين ترتيب مراد از نظام اقتصادي جامعه هاي ابتدايي است كه گويا در آن ها منابع اساسي اقتصادي , مانند زمين و آب به تمامي جامعه تعلق داشته است , نه به افراد و خانواده ها.

اصطلاح يا نخستين بار در فرانسه در سال 1839به كار رفت و هواداران آن را در انگلستان رواج دادند. اصطلاح نخستين بار در 1841به كار برده شد و از آن پس عنوان ايدئولوژي بخش پرولتاريايي و انقلابي جنبش سوسياليستي شد. توسط ماركس و انگلس در 1848مرا منامه ءجامعهء كمونيست ها نوشته شد. ماركسيست هاي روسيه حزب خود را مي خواندند و بعداً نام خود رااز به كمونيست تغيير دادند. لنين , انقلاب كمونيستي را مي خواند, زيرا ماركس گفته بود جامعه را گذرا از سرمايه داري به مرحلهء عالي كمونيسم , بايد از مرحلهء سوسياليسم بگذرد, تا آن كه اصل ِ به جاي اصلِ كه شعارسوسياليسم است , بنشيند.

دانشمنامهء بزرگ شوروي سابق , كمونيسم را چنين تعريف مي كند: . در اين جامعه علّت جنگ و ستيز كه مالكيت است , از بين مي رود. آنان مالكيت را علّت جنگ ها و دعواها مي دانستند. بنابراين مالكيت افراد را ملغي كردند و مالكيت را به دولت دادند.

علت فروپاشي كونيست را مي توان در چند نكته خلاصه كرد:

1 ظلم و ديكتاتوري ; نظام سياسي كه به نام نهاده شد, كارش جز ديكتاتوري و حق كشي و ظلم به اقشار مردم نبود.

2 شعار كمونيست ها ( يا ) ملازم ظلم و تجاوز به حقوق ديگران بود. بديهي است افراد جامعه از جنبه ءهاي مختلف , متفاوت هستند; يكي توانايي كاربيش تري دارد, بنابراين حق بيش تري دارد. حال اگر دولت و نظام كمونيستي از افرادي كه توانايي هاي مضاعف ازديگران دارند, اموال را بگيرد و به همه به طور مساوي و نياز بدهد, ظلم بر طبقاتي است كه توانايي آنان بيش ازديگران است . شعار صحيح تر و عادلانه تر است , ولي باز غلط است , زيرا يا .

3 مردم شوروي سابق , مسلمان يا مسيحي بودند و يا ديگر اديان الهي را داشتند.همهء اديان الهي با مالكيت خصوصي موافق اند و مي گويند هر كس مالك كار خويش است . بنابراين نظام كمونيستي با عقايد مردم در تضاد بودو مردم نمي توانستند زير بار آن عقايد بروند.

4 اديان الهي مخصوصاً اسلام بر اسس خداپرستي و پرستش و كسب معنويت بنا نهاده شده بود و مردم شوروي ِسابق با اين عقايد عجين بودند. نظامي كه به دين و خداپرستي بي توجه و ضد خدا و پرستش خدا بود, نمي توانست بر مردم حاكميت مداوم داشته باشد.

5 حركت نظام كمونيستي , حركت و جنبش قَسْري بود و بالاخره از جنبش باز مي ماند.

6 توطئه هاي كشورهاي غربي مخصوصاً امريكا عليه نظام كمونيستي , از آن كه غرب , نظام سرمايه داري دارد وبا نظام كمونيستي ـ كه ضد سرمايه داري است مخالفت دارد ـ مخصوصاً شوروي كه يكي از قدرت هاي بزرگ درمقابله با غرب و امريكا محسوب مي شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.