-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31351 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درست است كه ميگويند. بچهها و ديوانهها در قيامت سرگردان هستند؟ توضيح دهيد.

ابتدا بايد توجّه داشت كه ملاك تكليف، عقل و بلوغ است و اگر يكي از اين دو نباشد، تكليف نيز نخواهد بود و وقتي تكليف نباشد، حساب ثواب و عقاب نيز نخواهد بود. در اين باره در حديثي ميخوانيم: ...اما انّي اياك امُرُ و اياك انهي و اياك معاقب و اياك اثيب;(اصول كافي، محمدبن يعقوب كليني، ج 1، حديث 1.) ]خداي متعال به عقل فرمود:[... همانا روي امر و نهي من با توست و كيفر و پاداشم به حساب توست. دربارة سرنوشت كودكان نابالغ و ديوانگان در قيامت، روايات گوناگوني نقل شده است و آنچه در مجموع از آنهااستفاده ميشود اين است كه كودكان مؤمنان، در قيامت، به لطف و عنايت پروردگار، به آنها ملحق شده و راهي بهشت خواهند شد.(ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 5، ص 289 - 296، باب 13.) و براساس برخي تفسيرها آيه شريفة: وَالَّذِينَ اَّمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ;(طور، 21) و آنهاكه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروي از آنان ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را ]در بهشت[ به آنهاملحق ميكنيم. آنهارا شامل ميشود.(ر.ك: اصول كافي، ج 3، ص 248، دارالكتب الاسلامية.) در عالم برزخ نيز كودكان انسانهاي با ايمان از حمايت پروردگار، برخوردارند و بر اساس برخي روايات، نگهداري از آنهابه برخي از انبيا واگذار ميشود.(بحارالانوار، ج 5، ص 293 - 294.) در روايات، دربارة كودكان كفار اختلاف هايي ديده ميشود كه بررسي آنها از مجال اين پاسخ نامه خارج است، ولي آنچه بر آن اتفاق است، اين است كه آنهادر قيامت معذّب نخواهند بود و چنان كه قرآن ميفرمايد: وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَئگُخْرَيَ;(انعام،164) و هيچ كس بار گناه ديگري را بر ندارد. گناهان پدران و مادرانشان را بر عهدة آنان نخواهند گذاشت.(ر.ك: من لايحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 3، ص 491 - 492، انتشارات جامعه مدرسين.) نير به بيان رواياتي، كودكان كفار در قيامت آزمايش ميشوند و اگر از آزمايش سرافراز بيرون آمدند، نيك بخت و چنانچه شكست خورده و از فرمان الهي سرپيچي نمايند، به دوزخ خواهند افتاد.(بحارالانوار، ج 25، ص 295، حديث 22.) دربارة سرنوشت كودكان كفار روايات گوناگون است; از جمله، بر اساس برخي روايات آنهابه بهشت خواهند رفت و به روايات ديگر، راهي جهنم خواهند شد، ولي آتش جهنم آنها را نخواهد آزرد، همان گونه كه آتشِ نمرود حضرت ابراهيمرا نيازرد.(براي آگاهي بيشتر ر.ك: بحارالانوار، ج 5، ص 296 - 297.)

ديوانگان نيز كه در حكم كودكان ميباشند، مانند آنهادر قيامت معذَّب نخواهند بود و به نقل برخي از دانشمندان شيعي، همه آنهاو يا برخي از آنهابه بهشت خواهند رفت;(ر.ك: اوائل المقالات، شيخ مفيد، ص 94، كنگره شيخ مفيد.) اما كيفيت و چگونگي برخورد با آنهابه تفصيل در روايات بيان نشده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.