-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31370 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اهل كتاب، چه كساني هستند؟

اهل كتاب، اصطلاحي است قرآني و مقصود از آن، پيروان مذاهب و ادياني ميباشد كه پيامبر آنان داراي كتاب بوده است كه از سوي خداوند براي هدايت انسانها به او وحي شده است.

اصطلاح اهل كتاب در آيات متعددي آمده است، از جمله: (نسأ / 153)، علاوه بر اصطلاح اهل كتاب تعابير الَّذِينَ ءَاتَيْنَـَهُمُ الْكِتَـَب(بقره،146) و الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـَب(بقره،144) و... به همين معناست.

فقها با استناد به آيات قرآن و روايات، عنوان اهل كتاب را در رتبة اوّل شامل: يهوديان، نصرانيان دانستهاند و سپس پيروان برخي مذاهب را مانند مجوس و زرتشتيان را نيز به عنوان اهل كتاب ملحق نمودهاند. برخي از فقها صابئين را هم اهل كتاب ميدانند.

يهوديان پيروان حضرت موسي بوده و كتاب آسماني آنها تورات است. مسيحيان پيرو حضرت عيسي و كتاب آسماني آنان انجيل يا عهد جديد است. صابئه داراي كتابي به نام صحف آدم و كنز رب ميباشند و عقيده دارند كه حضرت يحيي بن زكريا اين كتاب را به روايت پيامبران گذشته آدم و نوح و شيث قريب دو هزار سال پيش به صورت مدون فعلي آن بدينشان تبليغ كرده است. آيهاي كه صابئين را اهل كتاب دانستهاند آية 62 سورة بقره و آيات 68 سورة مائده و 17 سورة حج است.

دربارة مجوس بين دانشمندان ابهامها و ترديدهايي وجود دارد. امّا امروزه علمأ با استناد به آية 16 سورة حج، با مجوس معامله اهل كتاب كرده و احكام اهل كتاب را بر آنان جاري ميكنند.

در كتب فقهي شيعه و اهل سنت احكام و مسايل فراواني دربارة اهل كتاب وجود دارد كه ذكر آنها در اين مختصر نميگنجد.(دايرة المعارف تشيع، ج 2، واژة اهل كتاب.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.