-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31392 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به آية مباركة كراماً كاتبين، يعلمون ماتفعلون كه دربارة فرشتگان است، اگر خداوند ناظر بر اعمال است چه نيازي به كاتبان اعمال است؟

1. در اين كه خداوند متعال حاضر و ناظر بر همه چيز از جمله اعمال انسان است، شكي نيست; زيرا او از رگ گردن به انسان نزديكتر است; نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد;(ق،16)، ما از رگ گردن به شما نزديكتريم.; أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَيَ;(علق،14)، آيا نميداند به اين كه خدا ميبيند؟!...

و شكي نيست كه خداوند بدون نظارت، گواهي و ثبت فرشتگان بر اعمال انسان، خود ميتواند ناظر باشد; اما عالم آفرينش، عالم اسباب است; خداوند ميتوانسته بدون آفريدن آب انسان را سيراب كند و...; ولي سنّت الهي اين نيست. فرشتگان كه مأمور گواهي و ثبت اعمال انسان شدهاند نيز بر مبناي سنّت الهي; خود سببي هستند براي تحقّق ارادة خداوند.

2. قرار دادن چنين سنّتي از سوي خداوند، به خاطر فوائد و مصالحي است كه متوجه انسان است; مثلاً: اگر شخصي باور داشته باشد كه به هنگام معصيت، همان گونه كه خداوند ميبيند، فرشتگان خدا نيز ميبيند، و اعمال را ثبت ميكنند، و روزي همين فرشتگان شهادت خواهند داد، و اعمال ثبت شده را به محضر خداوند ارائه خواهند كرد، هرگز حاضر نميشود گناهي را مرتكب شود. و اين باور، اهرمي را براي گناه نكردن ميشود; و در نتيجه، انسان از آتش جهنم نجات پيدا ميكند; و اين كم فائدهاي نيست. شخصي همين پرسش را از امام صادقپرسيد; آن حضرت در پاسخ فرمود: خداوند اين فرشتگان را به عبادت خود دعوت و آنها را شهود بر بندگانش قرار داد، تا بندگان به خاطر مراقبت آنان، بيشتر مراقب اطاعت الهي باشند، و از عصيان او بيشتر ناراحت شوند، و چه بسيار بندهاي كه تصميم به گناه ميگيرد، سپس به ياد اين فرشته ميافتد و خودداري ميكند، ميگويد: پروردگارم من را ميبيند، و فرشتگان حافظ اعمال نيز گواهي ميدهند، علاوه بر اين، خداوند به رحمت و لطفش اينها را مأمور بندگان كرده، تا به فرمان خدا شياطين سركش را از آنها دور كند، و هم چنين جانوران زمين و آفات بسيار را كه آنها نميبينند، تا آن زمان كه فرمان خدا و مرگ آنها فرا رسد.(نورالثقلين، العروسي الحويزي، ج 8، ص 132، مؤسسه التاريخ العربي / ر.ك: تفسير الميزان، علامه طباطبائي ـ رحمة الله عليه ـ، ج 20، ص 545ـ547، بنياد علمي و فرهنگي علامه; تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 26، ص 224-230، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.