-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31575 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كار اهل جهنّم چيست؟

بيگمان، جهنّم كانون قهر و غضب الهي است و مطابق صريح آيات قرآن كريم، مشتمل بر عذابهاي جسماني و روحاني ميباشد و كار اهل جهنّم چيزي جز معذّب بودن در آنجا نخواهد بود. نامها و اوصافي كه در آيات مختلف براي آن ذكر شده، پرده از روي اسرار اين كانون هولناك مجازات الهي بر ميدارد; آتشي سوزان آن را پر كرده و داراي طبقاتي است و هيزم و آتشگيره آن خود انسانها هستند; آتشي است كه از دلها سر ميزند و درهم شكننده و كوبنده است; آتشي است كه داراي درك است و گنهكاران را به سوي خود فرا ميخواند و آتشي است متحرك(]ملاحظه كنيد: (بقره، 24); (همزه، 4 ـ 7); (فرقان، 12) و (فجر، 23)[)

يكي از كارهاي اهل جهنم، عذاب در چنين آتشي است و براي استراحت بعد از عذاب خداوند ميفرمايد: برويد به سوي ساية سه شاخه! (از دودهاي خفقان بار آتش) سايهاي كه نه آرام بخش است و نه از شعلهها جلوگيري ميكند، جرقههايي از خود پرتاپ ميكند مانند يك كاخ گويي (در سرعت و كثرت) همچون شتران زرد رَنگي است (كه به هر سو پراكنده ميشوند.) (مرسلات، 30 ـ 32)

اهل جهنم، در آنجا مشغول خوردن غذاها و نوشيدن شرابهاي مرگ بار دوزخ هستند، غذايي نامناسب و گلوگير و ناگوار، بدبو و سوزان، كه خود عذاب دردناكي است كه از آن تعبير به زقوم، حميم، غسلين، ضريع، غسّاق و صديد شده است.(ملاحظه كنيد: ](دخان، 43 ـ 46); (صافات، 62 ـ 66); (حاقّه، 35 ـ 37); غاشيه، 4 ـ 7) و (ابراهيم، 15 ـ 17).[) و خلاصه همه چيز در آن جا، رنگ عذاب و كيفر براي مجرمان را دارد مثلاً نسبت به عذابهاي روحي آنان، استفاده ميشود كه كار آنان غم و اندوه جانكاه و حسرت بيپايان است و همواره اميد به نجات را دارند.(رجوع كنيد: پيام قرآن، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 6، ص 397 ـ 472، مدرسة الامام اميرالمؤمنين.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.