-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31587 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جهان ما چگونه جهاني است و بر پايه چه چيزي بنا شده است؟

1. اگر مراد از جهان عالم محسوس و همين آسمانها و زمين باشد، بي گمان جهان ما مادي است; زيرا خداوند متعال، اصل و ريشه آن را به دخان (=دود يا به تعبير امروز گاز) تعبير كرده و ميفرمايد: ثُمَّ اسْتَوَيََّ إِلَي السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلاْ ?َرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَـآغعِينَ ;(فصلت،11) سپس به آفرينش آسمان پرداخت، در حالي كه به صورت دود بود، به آن و به زمين دستور داد: به وجود آييد (و شكل بگيريد)، خواه از روي اطاعت و خواه اكراه! آنها گفتند: ما از روي طاعت ميآييم (و شكل ميگيريم).

و در آيهي بعد ميفرمايد: در اين هنگام آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز (و دو مرحله) آفريد و در هر آسماني كار آن (آسمان) را وحي (و مقررّ) فرمود و آسمان پايين را با چراغهايي ]=ستارگان[ زينت بخشيديم.

البته، انكار نميتوان كرد كه در كنار اين جهان مادّي، جهان غير محسوس و غير مادي نيز وجود دارد، كه قرآن كريم، در بعضي موارد، از آن نيز تعبير به آسمان ميكند; ميفرمايد: و روزي شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده ميشود.(ذاريات،22) كه ظاهراً بهشت، منظور ميباشد.(رجوع كنيد به: معارف قرآن (خداشناسي ـ كيهانشناسي ـ انسانشناسي)، آيت اللّه مصباح يزدي، ج 1ـ3، ص 235، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني;.)

2. اين كه اين جهان بر چه چيزي بنا شده است، چند نكته شايان ذكر است:

الف ـ اين جهان مادي، داراي يك آسمان نيست، بلكه داراي آسمانهاي هفت گانه است كه به صورت طبقه طبقه آفريده شده; ميفرمايد: آيا نميدانيد چگونه خداوند هفت آسمان را يكي بالاي ديگري (و بر فراز يكديگر) آفريده است.(نوح،15) كه آسمان دنيا، بر فراز ستارگان ميباشند.(ملاحظه كنيد: (صافات،6); (فصلت،12) / معارف قرآن، همان، ص 245.)

ب ـ از آيات قرآن كريم، استفاده ميشود كه، آسمانها از خطر سقوط و ريزش، حفظ شدهاند; ميفرمايد: و آسمان راسقف حفظ شدهاي قرار داديم.(انبيأ،32) و اين براي انسان شگفتانگيز است كه روي سر او، چنان موجودهاي سترگي باشند و فرو نريزند; ميفرمايد: وَ يُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَي الاْ ?َرْضِ إِلآبِإِذْنِه;(حج،65) و آسمان ]=كرات و سنگهاي آسماني[ را نگه ميدارد، تا جز به فرمان او بر زمين فرو نيفتند.

ج ـ خداوند متعال، بناي تمامي آسمانها را، ستون غير مرئي معرفي كرده و ميفرمايد: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَـَوَ َتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا;(رعد،2) خدا، همان كسي است كه آسمانها را، بدون ستونهايي كه براي شما ديدني باشد، برافراشت.

پس آسمانها داراي ستونهايي هستند نامرئي، همانگونه كه در روايتي از امام رضا7 به آن تصريح شده. يعني كرات آسمان، هر كدام در مدار و جايگاه خود، معلق و ثابتند، بي آن كه تكيهگاهي داشته باشند و تعادل قوه جاذبه و دافعه است كه آنها را در جاي خود ثابت نگه داشته، كه يكي ارتباط با جرم اين كرات دارد و ديگري مربوط به حركت آنهاست.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 10، ص 110، دارالكتب الاسلامية.)

د ـ البته پرواضح است كه قرآن، كتاب كيهانشناسي و زمينشناسي نيست، بلكه كتاب انسانسازي است، نازل شده تا آنچه را كه بشر در راه تكامل حقيقي، (كه همان قرب به حق است) نياز دارد، به او بياموزد و در ضمن آياتي، اگر اشارهاي به چگونگي آفرينش ميكند، ميخواهد خدا را به انسان نشان داده و عقربهي دل او را در جهت خدا نگاه دارد.

3. از جهت ديگر، جهان ما، جهاني است به دور از بيهودگي و پوچي و بر حق استوار است; ميفرمايد: ما آسمانها و زمين و آنچه كه در ميان اين دو است را، به بازي (و بي هدف) نيافريديم ما آن دو را جز بحق نيافريديم، ولي بيشتر آنان نميدانند.(دخان،37ـ39)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.