-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31597 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در بهشت يا جهنّم و به طور كلي در جهان آخرت و روز قيامت، ميتوانيم اعضاي خانواده خود را ببينيم؟ براي مثال اگر قرار شد بهشتي باشيم، آيا پدر و مادر دنيايي ما فراموش شده، هر كسي به دنبال زندگي خودش ميرود و در صورت جدا شدن از يكديگر، محبتي كه از آنان در دلهاي ما وجود داشته از بين ميرود؟

1. از جمله آياتي كه به پرسش مزبور، پاسخ مثبت داده، آيه 21 سورة مبارك طور است .

2. پس از بر شمردن پاداش ها و نعمتهاي بسياري از بهشتيان در آيههاي پيش از آية مزبور، در اين آيه شريف، به نعمت بزرگ ديگري براي آنان اشاره ميكند، اين نعمت آن است كه انسان، فرزندان با ايمان و مورد علاقهاش را در بهشت در كنار خود ديده، از اُنس با آنها لذّت ميبرد، بيآن كه اين موضوع در اعمال او تأثيري داشته باشد: والَّذينَ ءامَنوا واتَّبَعَتهُم ذُرّيَّتُهُم بِايمـَنٍ اَلحَقنا بِهِم ذُرّيَّتَهُم وما اَلَتنـَهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيءٍ كُلُّ امرِيسًٍ بِما كَسَبَ رَهين; (طور، 21) كساني كه ايمان آورده و فرزندانشان نيز به پيروي از آنان، ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را ]در بهشت[ به آنان ملحق ميكنيم، و از ]پاداش[ عملشان چيزي نميكاهيم، و هر كس در گرو اعمال خويش است

3. نكاتي در آيه شريف مزبور، تأمّل شدني است: الف ـ هر چند به باور برخي، واژه ذريّه در مفهوم عام خود به كار رفته، ولي در مقابل، برخي ديگر معتقدند كه منظور از آن، فرزندان بالغي هستند كه در مسير پدران گام برداشته، در ايمان و گرايشهاي مكتبي، به آنان ملحق ميشوند.(تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 22، ص 429، دارالكتب الاسلامية.) مؤيّد اين ديدگاه نيز، تعبير آيه شريف، به پيروي از پدران در ايمان است كه نشان دهندة بزرگ سال بودن آنهاست.(همان، ص 430.)

ب ـ چنين افرادي، چنان چه از نظر عمل، كوتاهي و نارسايي داشته باشند، خداوند به احترام پدران صالح، آنها را بخشيده، منزلت و مقام آنها را بالا ميبرد تا آن جا كه به درجة پدران خود برسند. پيداست كه اين، موهبتي بزرگ براي پدران و فرزندان از سوي خداوند است.(همان، ص 429.)

ج ـ از آن جا كه بالا بردن درجه مزبور ممكن است اين توهم را به وجود آورد كه از اعمال پدران برداشته به فرزندان ميدهند; از اين رو در ادامه آيه شريف آمده است: وما اَلَتنـَهُم مِن عَمَلِهِم مِن شَيءٍ; ما چيزي از اعمال آنها نميكاهيم. در حقيقت، اين اقدام خداوند، لطف و تفضّلي دربارة فرزندان پرهيزگاران است. دليل كاسته نشدن چيزي از اعمال پرهيزگاران و پاداش آنها، آن است كه اعمال انسان، همواره با اوست، همان كه در پايان آيه با تعبير كُلُّ امرِيسًٍ بِما كَسَبَ رَهين، بدان اشاره شده است.(همان، ص 430.)

د ـ به پيوستگي و الحاق فرزندان و بستگان ديگر بهشتيان به پدران، در روايات نيز اشاره شده است. ابن عباس از پيامبر گرامي اسلام9 نقل ميكند كه فرمود: اذا دخل الرجل الجنّه سأل عن ابويه و زوجته و ولده، فيقال له انّهم لم يبلغوا درجتك و عملك، فيقول ربّ قدر عملت لي و لهم فيؤمر بالحاقهم به; هنگامي كه انسان وارد بهشت ميشود، سراغ پدر و مادر و همسر و فرزندانش را ميگيرد. به او ميگويند: آنها به درجه و مقامِ عمل تو نرسيدهاند. عرض ميكند: پروردگارا! من براي خودم و آنها عمل كردم; در اين هنگام دستور داده ميشود كه آنها را به او ملحق كنيد.(الميزان في تفسير القرآن، علامه طباطبايي;، ج 19، ص 43، موسسة الاعلمي للمطبوعات.)

'û ـ همان گونه كه در آيه شريف آمده، اين الحاق و پيوستگي، تنها به پرهيزگاران و بهشتيان اختصاص دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.