-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31648 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

طبق آية شريفة 24 سورة مباركه بقره، آتشي كه براي عذاب كافران آماده ميگردد، هيزمش ناس و سنگ ميباشد. لطفاً براي رفع ابهام دربارة قرار گرفتن مردم در آتش جهنم به عنوان هيزم بدون اين كه در آيه به بد كار بودن آنها اشاره شده باشد، توضيح لازم را مبذول فرماييد.

قرآن كريم ميفرمايد: فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَ قُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَة;(بقره،24) از آتشي كه هيزم آن بدنهاي مردم بيايمان و سنگهاست، بترسيد.

برخي از مفسران از جمله علامه طباطبايي گفتهاند: مقصود از حجاره (سنگ)، بتهايي است كه مشركان از سنگ ساخته بودند و ميپرستيدند; چون خداوند متعال در آيه 98 سوره انبيا ميفرمايد: شما و آنچه غير خدا را ميپرستيد، هيزم جهنم خواهيد بود.

بعضي از مفسران معتقدند كه منظور از اين تعبير، توجه دادن به شدت حرارت دوزخ است; يعني آنچنان حرارت و سوزندگي دارد كه سنگها و انسانها را همانند هيزم، شعلهور ميسازد.(ر.ك: الميزان، ج 1، ص 90، نشر اسماعيليان / تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي، ج 1، ص 127، دارالكتب الاسلاميه / تفسير كنزالدقائق، علامه محمدرضا القمي المشهدي، ج 1، ص 271، مؤسسه الطبع و النشر. ) اما اطلاق الناس در اين آيه با قراين فراواني از قرآن و احاديث و عقل در گروه خاصي از آنان منحصر ميشود و آنان گروهي بي ايمانند كه لياقت رحمت و مغفرت الهي را ندارند.

خداي متعال در آيات متعددي ميفرمايد: وَلاَتُظْـلَمُونَ فَتِيلاً ;(نسأ،77) و وَلاَيُظْـلَمُونَ فَتِيلاً ;(نسأ،49 و اسرأ،71) يعني كمترين ستمي به آنها نخواهد شد و آنچه بر سر كافران و بدكاران ميآيد، انعكاس اعمال خودشان است. اين در حالي است كه خداوند بسياري از مردم را كه به جهت اعمال ناشايستشان جز در افتادن به آتش راهي ندارند، به كرم و غفاريت خويش عفو ميكند و از آتش دوزخ نجات ميبخشد.(نسأ،48)

خداي متعال در آيه 98 سورة انبيأ به روشني ميفرمايد: إِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّم; شما و آنچه غير از خدا ميپرستيد هيزم جهنم خواهيد بود...

دامنه روايات نيز در اينباره بسيار وسيع است و از عدل الهي سخن ميگويد و بالاتر از آن، از بخشوده شدن بسياري از گناهكاران خبر ميدهد.

بنابراين، بر اساس آيات و روايات و حكم عقل و نيز به اقتضاي سياق آيه مورد بحث كه روي سخن با منكران و كافران دارد، منظور از الناس تنها كساني هستند كه به دليل شرك به خدا و اعمال ناشايست محكوم به عذاب الهي شدهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.