-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31652 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من نشانهاي از وجود خدا كه او را اثبات كند نديدهام و معتقدم آسمان و زمين هم خودشان وجود داشتهاند...; لطفاً دراين باره توضيح دهيد.

انسان حقيقت جو، براي اثبات عقيدة خود بايد برهان و دليل داشته باشد و نميتوان بي دليل گفت من عقيده دارم كه... . و همچنين انسان اگر بخواهد عقيدهاي را نفي كند، بايد با دليل و برهان باشد. قرآن مجيد نيز تكية فراواني بر پيروي نكردن انسان از ظن و گمان نموده است و مشركان را مذمت ميكند كه چرا از ظن و گمان پيروي ميكنند: ... قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَّبِعُونَ إِلآالظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلآتَخْرُصُونَ ;(انعام،148) بگو آيا دليل قاطعي داريد؟ پس به ما ارائه دهيد، شما فقط از پندارهاي بي اساس پيروي ميكنيد، و تخمينهاي نابه جا ميزنيد.(تفسير نمونه، آيت الله ناصر مكارم شيرازي، ج 6، ص 23، دارالكتب الاسلاميه.)

جالب است بدانيد كه دليلهاي فراواني بر وجود خدا اقامه شده است، مانند دليلهاي عقلي، فطري و... كه اصلاً جاي انكار خداباقي نميماند. قرآن در اين باره ميفرمايد: ... أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَـَوَ َتِ وَ الاْ ئَرْضِ... ;(ابراهيم،10) آيا در خدا شك است؟ خدايي كه آسمان و زمين را آفريد. در كتابهاي فلسفي به طور مفصل بحث شده كه منشأ پيدايش موجودات مادي چيست؟ آيا آنها خود به خود ميتوانند وجود داشته باشند؟ يك مطلب مسلّم عقلي و فلسفي است كهموجودات ممكن، محال است به خودي خود، به وجود بيايند و حتماً بايد علت و آفريدگاري داشته باشد كه از جنس آنها نيز نباشد (ممكن نباشد) و آن خداي متعال است كه به عنوان برهان امكان و وجوب مطرح است. بر اثبات وجود خدا دليلهاي ديگري نيز اقامه شده كه نقض پذير نيستند و جالب است بدانيم كه منكران تنها اظهار شك ميكنندو بس و حتّي يك دليل بر وجود نداشتن خدا اقامه نكردهاند. نظمي كه در تمام هستي ديده ميشود، آن قدر اسرارآميز است كه نميتوان آفرينش آن را خود به خود، و يا به غير از خالق يكتا كه قادر و حكيم و عالم است نسبت داد.(تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي، ج 10، ص 288، دارالكتب الاسلاميه.) سادهترين و عموميترين دليلي كه بر وجود خدا اقامه ميشود، برهان نظم است. قرآن كريم، موجودات جهان را نشانههايي از وجود خدا ياد ميكند و نظم جهان هستي دليل بر اين است كه نيروي نظم دهندهاي وجود دارد و جهاني كه شعور ندارد، خود به خود نميتواند اين نظم را پيدا كند.(مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 1، ص 537، انتشارات صدرا.) و صرف انكار، دردي دوا نميكند و به يقين نميتوانيد بر عقيدهتان برهان اقامه كنيد.

اين مطلب واضح است كه از عقيدهاي ميتوان پيروي نمود كه با عقل سازگار بوده، پشتوانة فلسفي و علمي داشته باشد. براي آگاهي بيشتر ميتوانيد به كتب اعتقادي كه در اين زمينه نوشته شده مراجعه فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.