-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31657 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ممكن است انساني بميرد و دوباره به صورت نوزادي تولّد يابد؟

آنچه در پرسش آمده، يكي از مصاديق تناسخ است و تناسخ عبارتست از: پيوستن روح، پس از مرگ، به بدن فردي ديگر، كه عقيدة مردودي است.

دانشمندان و فيلسوفان مسلمان در بحثهاي مربوط به نفس، دربارة بطلان انديشة تناسخ بحثهاي گستردهاي دارند كه نقل آنها در اين مجال اندك نه ضرورت دارد و نه سازگار است; لذا تنها به بررسي بطلان اين نظريه از ديدگاه قرآن و روايات، بسنده ميكنيم.

خداي متعال در آيات 99 و 100 سوره مؤمنون ميفرمايد: حَتَّيََّ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ # لَعَلِّيَّ أَعْمَلُ صَـَـلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلآ َّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَ مِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَيَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ; ]آنها همچنان به راه غلط خود ادامه ميدهند[ تا زماني كه مرگ يكي از آنان فرا رسد، ميگويد: پروردگار من! مرا بازگردانيد! شايد در آن چه ترك كردم ]و كوتاهي نمودم[ عمل صالحي انجام دهم! ]ولي به او ميگويند:[ چنين نيست! اين سخني است كه او به زبان ميگويد ]و اگر باز گردد، كارش همچون گذشته است[! و پشت سر آنان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند.

اين آيه دليل روشني بر بطلان عقيدة تناسخ است آيه به صراحت از عالمي غير از دنيا كه روح، پس از مرگ و جدا شدن از بدن بدان جا خواهد رفت، ياد ميكند.

در اين آيه به بدكاراني كه درخواست مهلتي ديگر ميكنند، جواب رد داده، آنان را از فرصتي ديگر و زندگي مجدد در دنيا نااميد ميسازند.

خداي متعال در آيهاي ديگر، گفتار گناهكاران را چنين نقل ميكند: قَالُوا رَبَّنَآ أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَيَ خُرُوجٍ مِّن سَبِيل;(غافر،11) مجرمان با مشاهدة اوضاع و احوال قيامت و آگاهي بر خشم خداوند نسبت به آنها، از خواب غفلت طولاني خويش بيدار ميشوند و در فكر چاره افتاده، ميگويند: پروردگارا! ما را دوبار ميراندي و دو بار زنده كردي و ما در اين مرگهاو حياتها همه چيز را فهميديم، اكنون به گناهان خود اعتراف ميكنيم، آيا راهي براي خارج شدن از دوزخ ]و بازگشت به دنيا و جبران مافات[ وجود دارد؟!

چنان كه ديده ميشود، سخن از دو مرگ و دو زندگي و حيات است (مراد از دو مرگ و دو زنده شدن ميتواند مرگ در پايان عمر و مرگ در پايان برزخ و زنده شدن در برزخ و زنده شدن در قيامت باشد)(تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 20، ص 42 و 43، دارالكتب الاسلامية.) اين در حالي است كه بر اساس نظرية تناسخ، ارواح انسانها دهها بار و صدها بار، بلكه بيشتر از آن، به زندگي دنيوي باز ميگردند.

در روايات اهلبيت: نيز از تناسخ سخن به ميان آمده است.در روايتي آمده است كه امام رضا7 در پاسخ كسي كه از تناسخ پرسيده بود، فرمود: من قال بالتناسخ و هو كافر بالله العظيم، يكذب بالجنة و النار; هر كس به تناسخ معتقد باشد، به خداوند بزرگ كافر است و بهشت و جهنم را انكار ميكند.(ر.ك: سفينة البحار، حاج شيخ عباس قمي; باب نسخ (في ابطال التناسخ) ج 8، ص 237، انتشارات اسوه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.