-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31723 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چطور خودمان را بشناسيم؟ (منظور از شناختن خويش چيست؟ كه اين شناخت منجر به شناخت خدا مي شود؟)

خويشتن شناسي داراي مراحل و مراتبي است كه بتناسب بهره گيري وشناخت در هر مرتبه پيامد و ثمره لازم آن را انسان مي يابد.

1. شناخت حسي : آشنايي با اندام ظاهري از جهت زيبايي و زشتي، رنگ و اندازه و چگونگي چينش آن نظير شناخت آب به عنوان مايع سرد روان.

2. شناخت علمي : عبور از آشنايي ظاهري و ورود به لايه هاي زيرين و شناخت روابط اندام با يكديگر و كارآيي و عكس العملهاي آن ـ (فيزيولوژي)

3. شناخت فلسفي : آشنايي با روح، ماهيت، توانايي ها و رابطه متقابلش با جسم و اصالت روح

4. شناخت روانشناسانه : شناسايي توان و استعدادهاي روحي و رواني و كنشها و واكنشها و اختلاف و سلامت رواني.

5. شناخت عرفاني : آشنايي با خود از جهت جايگاه خويش در هستي و اينكه همه از خدائيم و ملك او و در محضر او و فقير و محتاج به او و آنچه داريم از توان و قوي و استعداد همه لطف و عنايت اوست كه بعنوان وديعه و امانت چند صباحي در اختيار ما نهاده و همه بسوي او در حركت و روانيم.

بنابراين گر چه شناخت خويش بر اساس رديف يك تا چهار در خداشناسي بي نقش نبوده و بستر ساز مناسب خدا شناسي است ولي خودشناسي بر اساس رديف 5 عين خداشناسي است.

در اين زمينه به طور اجمال مي توان گفت كه از جمله معرفتهايي كه در مسير شناخت خود،انسان را به خدا مي رساند اينست كه ارتباط ميان افعال و خواسته هاي نفس و روح انسان شناخته شود.

(افعال) گام اول : هيچ انساني هيچ فعلي را انجام نمي دهد مگر به انگيزه رسيدن به كمالي (لذت، زيبايي، قدرت، علم، راحت) (نفس) گام دوم : هيچ انساني خواسته ها و اميالش به كمال محدود پايان نمي پذيرد و طالب كمال نامحدود است.(گمشدةانسان كمال نامحدود است)

(روح) گام سوم : عشق به كمال مطلق و تنفر از نقص و محدوديت امري واقعي است كه بدون وجود معشوق تحقق نمي يابد بعبارت ديگر اگر عشق را جذبه اي شديد تلقي كنيم بدون جذب كننده و جاذب تحقق نمي يابد بطوري كه مي توان در آينه عشق به كمال مطلق(كه در نهاد همة انسانها هست) چهرة كمال مطلق و معشوق حقيقي را به تماشا نشست.

براي اطلاع بيشتر به كتابهاي ذيل مراجعه فرماييد :

1. آداب الصلوه امام خميني(

2. چهل حديث امام خميني(

3. خودشناسي استاد مصباح

4. مقالات استاد شجاعيمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.