-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31726 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد ارتباط روح انسانها قبل از تولدشان توضيحاتي بدهيد؟در پاسخ پرسش شما همين قدر ميتوان گفت كه نفوس بشري از عوالم مجرده بالا است و ارتباطشان قبل از تولد مربوط به آن ساحت ميباشد. لكن چون نفوذ بشري ديدند كه بعضي از كمالات را به واسطه مجرد بودن نميتوانند كشف كنند و به دست بياورند آن كمالات به عالم پاييني و ماده نزول كردند كه پس از كسب آن كمالات به عالم اولي و اصلي خود باز ميگرند و به حضور حضرت حق ميرسند.

هبطتت اليك من المحل الارفعو رقاء ذات تعزز و تمنع

محجوبه عن كل مقله عارف و هي التي سفرت و لم تتبرقع روح از محل بالا بر تو فرود آمده، مانند آن مرغ و رقاء كه داراي عزت و شهامت است. روح از ديدگان هر شخص دانا پوشيده است، (كي حقيقت آن را نميشناسد) با اينكه آشكار است و نقابي روي خود نينداخته است.

توضيح اينكه هر انساني داراي دو چهره است، يكي مربوط ماوراء طبيعت و جايگاه اصلي خود و ديگري ناشي از همين موجودات مادي به عنوان عالي ترين محصول ماده كه با تحت تأثير قرار گرفتن از آن وجه الهي شروع به تكامل مينمايد و سرانجام با آن متحد ميشود.

النفس في الحدوث جسمانيه تكون في البقاء روحانيه به وجود آمدن نفس جسماني است، يعني نفس ازهمين مواد طبيعي به وجود ميآيدو تدريجاً به حال تجرد ميرسد و آماده پذيرش روح ملكوتي ميگردد. و حاصل مطلب آنكه نفوس انسانها با زندگي در عالم دنيا شكل گرفته و از يكديگر متمايز ميشوند آنچنانكه رفتار، آرزوها، عقايد و حالات مختلف روحي در زندگي دنيا براي افرادحاصل ميشود و بدين ترتيب هر انساني از ديگري به واسطه همين خصوصيات متفاوت ميگردد و قبل از زندگي در دنيا چنين تفاوتي كه با كردار و اعمال پديد آمده باشد در ميان نبوده است بنابراين وجود ارواح قبل از اختصاص يافتن به بدن مادي و زندگي در دنيا از يكديگر بدين صورت متمايز نبوده اما آنچه گفته شد همة مطلب نيست و اسرار ديگري در بيان است كه به علم الهي باز ميگردد، علمي كه هيچ گونه توقفي در آن به عالم طبيعت و اوضاع و شرايط آن ندارد، علمي كه ما قبل الخلقه نام گرفته و ارواح مؤمنين و ارواح خبيثه در آن جايگاه متفاوتي دارند آنچنانكه از سخن علي ( به ابن ملجم در امر بيعت بر ميآيد. (سخن مولا به ابن ملجم چنين بود:

روح من با تو آشنا نيست و تو را نميشناسد) كه ارواح مؤمنين نسبت به يكديگر آشنايي پيش از دنيا داشتهاند و گاهي ميشود دو تن در اولين برخورد با يكديگر احساس ميكنند كه سالياني است يكديگر را ميشناسند و از جمله ديگر شواهد آن آشنايي ارواح مؤمنين با روح حسين بن علي ( و ديگر ائمه هدي است. ان للحسين حراره في القلوب ...مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.