-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31730 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من هميشه از خود مي پرسم در جهان آخرت وقتي مثلا به بهشت رفتيم و همة مراحل ترقي را طي كرديم آخر چه ميشود؟ چون حيات دائمي است؟ يعني پس از رسيدن كامل انسان به كمال چه راهي پيش پاي او گذاشته مي شود و نهايت او چيست؟

خواهر گرامي، سلام عليكم

حركت و تحول انسان در چهار بعد طول، عرض، عمق و زمان و بعد پنجم روح الهي صورت ميگيرد كه حركتدر بعد پنجم در عالم برزخ، قيامت الي غير النهايه ادامه دارد:

و انا الي ربنا لمنقلبون ( زخر ف / 14)

ما در حركت، دگرگوني و انقلاب مداوم روح و نفس، بسوي پروردگار خويش، غايت و هدف جهان هستي ، منزلگاههاي مرگ را پشت سر ميگذاريم و به جهان رستاخيز وارد شده و به سير در منازل آن ادامه خواهيم داد.

اين حركت و تحول به سوي بالا به گونه اي است كه انسان در رسيدن به هر مرتبه، هر منزل و هر موقف كمال ديگري را مي طلبد و اين گونه نيست كه در مرتبه اي از كمال متوقف شود. براي همين در قرآن و منابع اسلامي انسان در حركت و صيرورت دائمي بسوي لقاي رب است.

پس حركت به سوي لقاء به جايي ختم نمي شود و به هر منزل كه وارد ميشود در عين التذاذ و تنعّم، مجذوبتر و مشتاق تر شده تلاش او براي نعمتهاي بيشتر افزايش مي يابد و طالب قرب بيشتري مي گردد .

با مقدماتي كه گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت، سير بسوي كمال نا محدود انتهايي ندارد و چنانچه انتهايي و حدّي براي آن در نظرگرفته شود وصول به كمال نا محدود نخواهد بود بنابراين بهشتيان در بهشت از نعمتهايي نو به نو برخوردار ميگردند و هيچگاه به جايي نخواهند رسيد كه بگويند ديگر چيز تازه اي نيست و انتهايش همين بود و بس بلكه اين سير بسوي كمال نا محدود عيش و تنعم نا منتها و كمال نامنتها را پيش روي انسان قرار ميدهد و نفْسِ بودن در طريق حركت و سير بسوي او كه كمال مطلق است سعادت تام و تمام انسانها در مراتب مختلف آخرت خواهد بود

مقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرتامير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع مي نمايند .

برگرفته از : 1ـ معاد،استاد مطهري (ره)

بسوي او كه كمال مطلق است سعادت تام و تمام انسانها ر مراتب مختلف آخرت خواهد بود.

ما زنده برآنيم كه آرام نگيريم

موجيم كه آسودگي ما در عدم ماستساحل افتاده گفت گرچه بسيزيستم

آه نه معلوم شد كه من چيستمموج ز خود رفتهاي تيز خراميد و گفت

هستم اگر مي روم گر نروم نيستممطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.