-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا علم ومعلومات عالمان در محشر ودر جنت براي آنان فايده دارد يا فايده اي كه از آن مي برند همان استفاده از نعمتهاست؟

به عنوان مقدمه بايد دانست : تفاوتميان علوم حقيقي وغير حقيقي در اينست كه علم حقيقي انسان را نسبت به خودش وخداي عالم به بصيرت ميرساند وچراغ راه هدايت مي شود ودر پيمودن اين راه ، انسان را ياري ميكند اما علومي كه اين ويژگي را نداشته باشند علوم حقيقي نيستند .

حضرت امام خميني ( در اين باره فرموده اند : (( ميزان در علم حصول مفهومات كليه واصطلاحات علميه نيست ، بلكه ميزان آن رفع حجب از چشم بصيرت نفس است وفتح باب معرفه الله است وعلم حقيقي آن است كه چراغ هدايت ملكوت وصراط مستقيم تقرب حق ودار كرامت او باشد . وهر چه جز اين است ، گر چه در عالم ملك وقبل از رفع حجب طبيعت به صورت علوم است واصحاب آن پيش ارباب محاورات ومجادلات از علماء وعرفاوفقها به شمار آيند ،ولي پس از رفع حجاب از چشم قلب وبرداشته شدن پرده ملكوت وبيدار شدن از خواب سنگين ملك وطبيعت ، معلوم شود كه غلظت اين حجاب از تمام حجابها بيشتر بوده واين علوم رسميه سرتا سر حجب غليظه ملكوتيه بوده كه بين هر يك تا ديگري فرسخها راه مسافت داشته وما از آن غافل بوديم .)) (1)

ونيز حضرت امام در موردنقش علم حقيقي در آخرت براي انسان مي فرمايند: ((بدان كه علم از افضل كمالات واعظم فضايل است ، چه كه آن از اشرف اسماءالهيه واز صفات موجود بماهوموجود است. ونظام وجود وطراز غيب وشهود به بركت علم منتظم شده وهر موجودي تحققش به اين حقيقت شريفه زيادتر بود به مقام مقدس حق ومرتبه قدس واجبي نزديكتراست.)) ( 2 )

.ــــــــــــــــــــــــــ

1 ) چهلحديث ، حضرت امام خميني(ره )ص 373

2 ) شرح حديث جنود عقل وجهل ، ص 259قرآن كريم درباره تغييراتي كه حقيقت علم در وجود انسان ايجاد مي كند ومنشاء چه بركاتي درآخرت است چنين مي فرمايد: من كان في هذه اعمي فهو في الاخره اعمي علمي كه در دنيا تحصيل شده موجب بينايي وبصيرت انسان درآخرت مي شود .

اما كسيكه اين علم حقيقي را نداشته باشد ودر واقع در دنيا از بينايي وبصيرت نسبت به حقايق محروم بوده است اثرات آنرا در آخرت هم بصورت نابينايي دريافت مي كند . در حقيقت وسعت عالم انسان به وسعت علم ودانش اواست ومرتبه وعظمت ووسعت عالم افراد در آخرت تابع اين حقيقت است .

حضرت امام ( مي فرمايند : پس اي عزيز بدان كه يك سفرپرخطرلازمي در پيش است كه عُدهّ وعِدّه آن وزادوراحله آن علم وعمل نافع است ... و... ناگاه اجلموعود در رسد وما را بي زاد وراحله وبي تهيه سفر ببرد نه عمل صالحي داريم ونه علم نافعي ، ومؤونه آن عالم روي اين دو مطلب چرخ مي زند وما هيچ يك را تهيه نكرديم... چنانچه فلاسفه بزرگ گفته اند واز قرآن كريم نيز ظاهر مي شود غير از بهشت جسماني كه بيشتر آيات قرآن در توصيف آن وارد شده وآن منزلگاه ثواب بهشتيان است ،مقامات ومراتب ديگري ازبراي بهشت است كه از مقام ثواب بيرون است آن از مقامات معنويه ولذات روحيه است وبسته به كمالات روحيه ومعارف الهيه است كه از مقامات نفس است .)) (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) مجموعه تبيان ، موضوع معاد ، ص 290،10

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) مجموعه بتيان ، موضوع معاد ، ص 290

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.