-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31784 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عذابهاي اخروي آيا پس از مدتي به صورت عادي براي جهنميان در نمي آيد ؟

مستندات و تصريحات قرآنكريمرا دليل و شاهد سخن قرار داده مي گويم :

آيه شريفه((اصحاب النار هم فيها خالدون ))(1)كه افرادي را ابدي در آتش معرفي مي نمايد ودر مقابل ايشان كساني كه پس از مدتي عذاب با مهر ((خارجين من النار )) به بهشت بار مي يابند، دلالت بر عذاب وآتش دائم وموقتي دارد . ونيز آيه شريفه ((فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ))(2 )كه دلالت آشكارتري دارد، فزوني عذاب دوزخيان را بيان مي دارد واين عذاب از معناي صريح خود ــ كه منافي طبع ومقابل تنعم است ــ حكايت مي كند ، الم و رنج با عادت وراحتي مغايرت دارد وهمچنين آياتشريفه ((وبئس المصير(3)وسائت مصيرا(4))) ما را نسبت به آن جايگاه بد و نامناسب جهنم انذارمي دهد .به اين ترتيب توهم هم سنخ شدن طبع دوزخيان پس از چندي با آتش وعدم ناراحتي و درد شبهه در مقابل بداهت آيات است وواضح البطلان مي باشد وبايد گفت :سخني كه با آيات شريفه وكلام معصومين عليهم السلام مطابقت نداشته باشد از درجه اعتبار ساقط است . ونيز به تصريح عرفايي چون صدر المتالهين (ره)وحضرت علامه (ره) حتي ملاك صحت وسقم مكاشفه اهل سلوك تطبيق برآيات قرآن كريم است وقرآن در همه آياتش درباره بهشت ودوزخ به بيان تقابل ميان بهشت و جهنم پرداخته است يعني اگر يكي(بهشت) رحمت وراحت ولذت است ديگري(دوزخ)داراي چنين خصوصيتي نبوده، نقمت ،الم و رنج است.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سوره بقره ، آيه 39، (اهل آتش در آن جاودانند )

2) سوره نباء ،آيه 30 ،(پس بچشيد كه هرگز بر شما چيزي جز رنج و عذاب دوزخ نيافزاييم )

3) سوره حديد آيه 15 ،(به بد منزلي باز مي گرديد )

4) سوره نساء آيه 97 ، ( بازگشت آنها به جايگاه بدي است)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.