-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31785 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا همه اموات داراي فشار قبر هستند ؟

اكثرانسانهابا فشار قبر مواجه مي شوند يعنياغلبافراد بواسطه اعمال وكردارشان فشار قبررا مي بينند منتهي فشار قبرشان متفاوت است . حتي كسانيكه در خاك دفن نمي شوند بوسيله هوا يا آب دريا،فشار قبرمي بينند كه روايتهاي صريحي در اين زمينه پاسخگوي اين مطلب است .

البته روايات متعدديتصريح بر اين مطلب دارد كه افراد كمي بواسطه شفاعت ، از اين فشار مستثني مي باشند. مثلاًپيامبر بزرگوار اسلام در مراسم دفن دخترشان دعا كردند كه خدايا عذاب قبر دخترم را بر من ببخش .

در اين زمينه شهيد دستغيب مطالبي را از علامه مجلسي وشيخ كليني نقل فرمودند: (( علامه مجلسي در حق اليقين فرموده ،فشار قبر وثواب وعقاب آن في الجمله اجماعي جميع مسلمانان است واز احاديث معتبره ظاهر مي شود كه فشار قبر در بدن اصلي است وعام نيست يعني نه اينكه تمام مردم به فشار قبر مبتلا مي شوند بلكه تابع استحقاق وگناهكاريست وهمچنين شدت وضعف آن .

از رسول خدا ( مرويست كه فشار قبر براي مؤمن كفاره اي است براي آنچه از او ضايع شده از ضايع كردن نعمتهاي الهي.

وكليني به سند معتبر از ابو بصير روايت كرده:كه گفت ازحضرت صادق( پرسيدم آيا از فشار قبر كسي نجات مي يابد فرمود پناه مي برم بر خداوندازآنچهبسيار كم است كسيكه از آن رهايي يابد . بدرستيكه رقيه(دختر رسول خدا() را چون عثمان شهيد كردرسول خدا( بر قبر او ايستاد وسر به آسمان بلند كرد اشك از چشمانش مي ريخت وبه مردم فرمود بيادم آمد آنچه براين مظلومه واقع شده برايش رقت كردم واز خداوند رحيم خواستم كه او را به من ببخشد وفشار قبر به او نرسد پسگفت خداوندا رقيه رابهمنببخشازفشارقبر؟پسخداوندآنمظلومهرابهآنحضرتبخشيد.بليكماتفاقمي افتدكهكسيفشار قبر نداشته باشد چون فشار قبر در اثر گناهان است حتي بدخلقي وبدرفتاري با زن وبچه در منزل موجب فشار قبر مي شود براي شاهداين مطلب ودانستن اهميت فشار قبر واينكه كمتر كسي از آن نجات مي يابد . حديث مشهور راجع به سعدبن معاذانصاري يادآوري مي شود .سعد رئيس انصاروفوق العاده نزد رسول خدا ( ومسلمين محترم بود وقتي سواره مي آمد رسول خدا امر فرمود كه مسلمين به استقبالش بروند خود پيغمبرهنگام ورودش تمام قامت جلوش بر مي خاست . حكميت با يهود ان را به او واگذار كرد هفتاد هزار ملك در تشيع جنازه اش حاضر بودند رسول خدا با پاي برهنه چهارگوشه تابوتش را بدوش گرفت وفرمود صفوف ملائكه در تشيع جنازه سعد حاضر بودند ودستم در دست جبرئيل بود به هرطرف كه مي رفت من هم مي رفتم اجمالاً چنين شخص محترم نزد پيغمبر با اين تشريفات تشييع وبعد هم رسول خدا با دست خود او را در قبر گذارد مادرش صدا زد خوش بحالت بهشت گواراباد بر تواي سعد هنيئاً لك الجنة حضرت فرمود از كجا مي داني كه فرزندت اهل بهشت است؟ اينك سعد در فشار قبر است! اصحاب پرسيدند : يا رسول الله ( آيا مثل سعد در فشار قبر است ؟ فرمود آري ودر روايت ديگر از امام سبب فشار قبر سعد را مي پرسند حضرت ميفرمايند بواسطه خلق تنگي با اهل بيتشبوده .

كليني از يونس روايت كرده كه از حضرت امام رضا ( سؤال كرد از كسيكه اورابردار كشيده باشند آيا عذاب قبر به او مي رسد( چون در سابق بعضي را كه بدار ميكشيدند پس از مردنش اورا پايين نمي آوردند چنانچه زيد شهيد ( سه سال بالاي دار بود .) امام ( در جوابش فرمود: بلي خدا هوا را امركرد كه او را بفشارد .

ودر روايت ديگر از حضرت صادق ( روايت كرده است كه فرمود : پروردگار زمين وهوا يكي است وحي مي كند به هوا،پس فشار مي دهد اورا بدتر از فشار قبر .

وهمچنين است آب دريانسبت به غريق. از آنچه گذشت دانسته مي شود از امور يكه موجب فشار قبر است ضايع كردن نعمتهاي خداوند وكفران آن است وهمچنين بدخلقي وبدزباني با خانواده اين اثر را دارد .))(1)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) معاد ، عبدالحسين دستغيب ، ص 27تا 29

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.