-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي ستايش خدا، فرشتگان بوده اند پس چرا باز خدا انسان را آفريده است؟قرآن كريم مي فرمايد : وقتي خداوند متعال حضرت آدم ( را آفريده، ملائكه و فرشتگان به خداوند گفتند كه آيا كسي را آفريده اي كه فساد و خونريزي مي كند؟ و اگر هدف از آفرينش آدم عبادت تو است، ما تو را عبادت مي كنيم،و تسبيح و حمد تو را به جا مي آوريم. (پس چرا آدم را خلق كرده اي؟)

خداوند در جواب ملائكه مي فرمايد : اني اعلم مالا تعلمون يعني (من حقايقي را مي دانم، كه شما نمي دانيد.) (1)

پس معلوم مي شود كه انسان فقط براي ستايش خدا آفريده نشده است. و فرشتگان فكر كردند كه آدم، فقط براي ستايش خدا آفريده شده است. بي خبر از اينكه عبادت فرشتگان، باتوجه به اين شهوت و غضب، و خواسته هاي گوناگون در وجودشان راه ندارد، با عبادت و بندگي اين انسان، كه اميال و شهوات او را احاطه كرده، شيطان از هر سو او را وسوسه مي كند، تفاوت فراواني دارد.

و ديگر اينكه ملائكه چه مي دانستند كه از نسل اين آدم، پيامبراني همچون ابراهيم، نوح، موسي و عيسي(، و حضرت محمد( وامام معصوم( ، و بندگان صالح و شهيدان و مردان و زناني صالح، كه تمام هستي خود را عاشقانه در راه خدا مي دهند، به اين دنيا خواهند آمد؟ (2)

و بعد قرآن كريم، براي اينكه به فرشتگان بفهماند كه براي چه آدم را آفريده، مي فرمايد : (خدا) به آدم همه حقايق و اسرار عالم هستي را تعليم داد. و به فرشتگان فرمود كه اگر راست مي گوييد، اسرار و حقايق عالم را براي من بگوييد. ولي فرشتگان گفتند: جز آنچه به ما تعليم داده اي، چيزي نمي دانيم. (3)

پس نتيجه اينكه خداوند در انسان، استعداد و قدرت يادگيري اسرار و حقايق عالم هستي را قرار داده است، كه در وجود ملائكه نيست.

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه بقره/آيه 30

2. تفسير نمونه،ج1،ص172و173

3. سوره مباركه بقره/آيه31مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.