-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31871 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا جنين كه در رحم زن هست و طفل ها كه زود از دنيا مي روند، اعمال و حساب در روز قيامت دارند؟ و آيا به اينها كه در رحم هستند فطريه اطلاق مي شود؟در روايات رسيده از ائمه طاهرين( تأكيد شده است كه مستضعفان، كه كودكان هم مشمول آن عنوان هستند، چون تكليف ندارند، عذاب نمي شوند. و شاهد اين مطلب را در آيات شريفة سوره نساء نيز مي توانيد جستجو نماييد :

ان الذين توفهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم و سائت مصيرا الا المستضعفين من الرجال و النساء و الوالدان لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلاً فاولئك عسي اللهُ ان يعفوا عنهم و كان الله عفوًا غفورا (1)

(آنانكه هنگام مرگ و قبض روح، ظالم و ستمگر بميرند، فرشتگان از آنان بازپرسند كه در چه كار بوديد؟ پاسخ دهند كه ما در روي زمين مردمي ضعيف و ناتوان بوديم. فرشتگان گويند : آيا زمين خدا پهناور نبود كه در آن سفر كنيد؟ و مأواي ايشان جهنم است. و بازگشت آنها به جايگاه بسيار بدي است. مگر آن گروه از مردان و زنان و كودكان، كه به راستي ناتوان بودند، و گريز و چاره اي برايشان ميسر نبود؛و راهي براي نجات خود نمي يافتند. آنها اميدوار به عفو و بخشش خداوند باشند، كه خدا گناهشان را مي بخشد؛ و خدا بخشنده و آمرزندة بندگان است.)

در اين آيه شريفه، مردان و زنان مستضعفي كه از عقاب و عتاب استثنا شده اند، كساني هستند كه چاره و اختياري ندارند؛ بنابراين ازعذاب الهي معاف مي باشند.

روايتي از امام باقر( در اين زمينه نقل شده است، كه مي فرمايند : مستضعف كسي است كه حيله به كفر ندارد، تا كافر شود؛ و راهي به ايمان نيابد، تا مؤمن گردد. نتواند كافر شود، و نتواند مؤمن شود. و آنها كودكانند، و هر مرد و زني كه عقل (و خرد) او چون عقل كودكان است. و قلم (تكليف) از آنها برداشته شده است. (2)

در مورد جايگاه كودكان در آخرت، مرحوم علامه مجلسي در كتاب حق اليقين، در اين رابطه فرموده اند : يا تكليف به ايشان خواهند كرد در آخرت، وثواب و عقاب بر آن مترتب خواهد شد، و ايشان را در اعراف كه مكاني است بيـن بهشـت و جهـنم، جـاي مي دهند؛ و يا در بهشت مي برند، و درجه پاييني در بهشت خواهند داشت؛ يا بعضي خدمتكار اهل بهشت خواهند بود. و در كافي و فقيه از حضرت صادق( نقل است كه اطفال مؤمنين اگر چه به حسب عمل، قاصرند؛ چون مكلف نبودند، ليكن حقتعالي ايشان را ملحق به آباء ايشان مي نمايد، تا چشمهاي ايشان به اولادهاي خود روشن شود.

و نيز در حديث صحيح، كليني از زراره روايت كرده كه گفت : سؤال كردم از حضرت صادق( كه چه ميفرماييد راجع به اطفالي كه بيش از بلوغ مي ميرند؟ فرمود : خدا داناتر است به آنچه ايشان خواهند كرد. حضرت فرمود : يعني دست از ايشان برداريد، و در باب ايشان سخن مگوييد، و علم ايشان را بخدا واگذاريد. يعني به آنچه مقتضاي عدل يا فضل است، با آنها معامله خواهد شد.

و اما در پاسخ به سؤال دوم شما بايد گفت كه با مراجعه به رساله عمليه مرجع محترم تقليد خويش، در بخش زكات فطره، درخواهيد يافت كه زكات فطره به خود شخص و افراد تحت تكفل، و حتي ميهمانان ـ باشرايط خودش ـ تعلق مي گيرد. و كوچكي و بزرگي، كافر و مسلمان بودن، و حضور يا عدم حضور در شهر خود شرط پرداخت فطريه نمي باشد. (3)

و اما كودكي كه هنوز متولد نشده، در حكم اين افراد نيامده و نمي باشد. چنانچه در يكي از احكام و فتاوي مراجع تقليد آمده است كه اگر بعد از غروب شب عيد فطر كسي بچه دار شود، دادن فطريّة او واجب نيست، و تنها مستحب است.(4)پس معلوم مي شود كه بچة متولد نشده، در حكم ديگر فرزندان نيست؛ مگر اينكه قبل از غروب عيد فطر به دنيا بيايد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. سوره نساء، آيات 97 ، 98 و 99

2. اصول كافي، جلد4،ص126

3و4 . توضيح المسائل مراجع، احكام زكات فطره

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.