-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31903 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از توحيد چگونه برداشتي صحيح داشته باشيم؟ اگر سير مطالعاتي لازم است يا دوري از رزايلي براي درك عمق اين مطلب لازم است يادآوري بفرماييد؟خداوند متعال را اولاً در ذات و ثانياً در صفات و ثالثاً در افعال يگانه و يكتا دانسته و عبادت را مخصوص او مي دانند.

تفصيل مطلب گسترده است لكن اجمالاً چنين مي توان گفت كه در بحث توحيد, حدود ده نوعتوحيد را نام برده اند كه همه را مخصوص خداوند ذكر نموده اند از آن جمله است:

1) توحيد در ذات كه خود اين نيز بر دو قسم است :نخست توحيد ذاتيبه معناي احديت و دوم به معناي و احديت ,كه از ايندو به يگانگي و يكتايي تعبير مي شود,يگانگي يعني ذاتياست كه داراي جزءنيست و تركيب نيافته است و يكتائي(و احديت) يعني مثل و مانند ندارد كه هر دو در سوره توحيد ذكر گرديده است

((قل هو الله احد))مراد احديت است و((...كفوا ًاحد))مراد واحديت است.

2) توحيد در خلاقيت, كه آفريننده ايغير از او نيست.

3) توحيد در ربوبيت,يعني تدبير همه علم و موجودات با اوست.

4) توحيد در مالكيت,صاحب اختيار همه موجودات است.

5) توحيد در عبادت,يعني پرستش فقط او راسزا است.

6) توحيد در مغفرت.

7) توحيد در شفاعت.

برخي متكلمين تا ده مورد نام برده اند كه متذكر آنها نمي شويم و در صورت تمايل داشتن به دانستن آنها

مي توان به كتبي همچون((الالهيات)) نوشته حضرت آيت الله سبحاني (حفظه الله)مراجعه نمود.

در بحث توحيد صفاتي نيزنظرشيعهاينست كه صفات خداوند عين ذات اوست و در مصداق و حقيقت خارجي علم خداوندهمان قدرت او و بالعكس و همه صفات او همان ذات اوست در افعال نيز خداوند هيج شريكي ندارد و فاعل هر عملي اوست لكن بايد دانست كه اين بحث تفصيل دارد و خداي نخواسته نبايد به ور طهجبر گرايي و يا تغويض كه عقايدي است با طل گرفتار نشد ,و شيعه معتقد است كه نه جبر صحيح استو تفويض وواگذاري همه اعمل به انسانبلكه خالق حقيقي و فاعل واقعي خداست اما به انسان نيز اختيارداده است تا او خود آزادانه مسير خويش را معين نمايد وبه راه صحيح رفته با خداي نخواسته راه غفلت و گمراهي را بپيمايد ولي در هر حال اين اختيار را نيز او عنايت فرموده و هر لحظه اراده كند از انسان مي گيرد.

بحث توحيد از مباحث بسيار مهم از بعد نظري و اعتقادي لكن آنچه بيشتر در زندگي انسان مؤثر است اولاً درك صحيح همين معناست تا به عقيده با طل گرفنار نشويم وثانياً و بلكه مهمتر از آن درك خداوند است در سراسر زندگي و توجه هميشگي به سمت ا و دريك جمله در عمل نيز بايد خلوص نيت داشت و تنها راه رضايت او را طي نمود و خداوند را درهمه جا و همه چيز ديد.

بقول شاعر:

به هرجا بنگرم كوه و بر دشتنشان از قامت رعنا تو بينم

منابع و مآخذ:

1) الالهيات - حضرت آيت الله سبحاني ج2.

2)آموزش عقايد - حضرتآيت الله مصباح دوره سه جلدي.

3)درسهائي از قر آن - حجت الاسلام قرائتي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.